skupina

Benefity

Aktuální problematika:

Jak vybírat benefity pro Vaše zaměstnance

 Důležitou roli v zajištění si konkurenční výhody při získávání a udržení kvalitních zaměstnanců, sehrává nabídka benefitů. První zaměstnavatel v České republice, který využíval motivační schopnosti zaměstnaneckých benefitů, byl Tomáš Baťa. Nyní v České republice poskytují zaměstnanecké benefity malé i velké firmy, a mohou se tak těšit z lepších pracovních výsledků svých zaměstnanců. Zaměstnavatelé, kteří poskytují svým zaměstnancům vhodné benefity, vzbuzují u svých zaměstnanců pocit, že pro ně dělají něco navíc a že se o ně jejich zaměstnavatel zajímá, což přispívá ke zvýšení pocitu sounáležitosti s firmou a upevnění loajality. Nabídka benefitů může sehrát důležitou roli i při hledání nových pracovních sil. S nadcházejícím koncem roku jistě nemálo firem přemýšlí, které benefity pro své zaměstnance vybrat.

Jaké mají zaměstnanecké benefity daňové dopady?

Čtyři základní skupiny benefitů

čtyři základní skupiny benefitů

Benefity můžeme dle daňových dopadů rozdělit do čtyř základních skupin. Můžeme poskytovat benefity, které jsou nebo nejsou pro zaměstnance zdanitelným příjmem. Z hlediska zaměstnavatele pak benefity dělíme na ty, které lze, nebo nelze zahrnout do daňově uznatelných nákladů. Proto jsou jednotlivé druhy benefitů z daňového hlediska různě výhodné. Podívejme se na výše uvedenou tabulku, která nám ilustruje rozdělení benefitů, na ty, které z pohledu daňového zatížení vycházejí velmi výhodně, na ty, které jsou výhodné, další skupinu benefitů tvoří ty, které mají stejný daňový dopad jako by bylo poskytováno mzdové plnění a benefity, které jsou z pohledu daňového zatížení nevýhodné.

Dopady benefitů na cash flow zaměstnavatele

Graf[1] nám ukazuje, o kolik se sníží zisk zaměstnavatele po zdanění poskytnutím čistého příjmu ve formě benefitu zaměstnanci.  Je-li zaměstnanci poskytnut benefit, z něhož mu plyne čistý příjem v hodnotě 100 Kč, zisk zaměstnavatele se sníží pouze o 81 Kč, pokud se jedná o benefit, který jsme vyhodnotili jako velmi výhodný (1), kdyby byl poskytnut benefit, který je výhodný (2), sníží se zisk zaměstnavatele o 100 Kč. Jestliže jsou zaměstnavatelem poskytovány benefity, které mají stejný daňový dopad, jako kdyby bylo poskytováno mzdového plnění (3), sníží se zisk zaměstnavatele o 155 Kč. Pokud by zaměstnavatel svým zaměstnancům poskytoval benefit, který je zdanitelným příjmem pro zaměstnance a zaměstnavatel si jej nemůže zahrnout do daňově uznatelných nákladů, tedy nevýhodný (4), sníží se zaměstnavatelův zisk po zdanění o 184 korun na každou stokorunu kterou zaměstnanec ve formě benefitu obdrží. Mezi tyto benefity patří například poskytování darů zaměstnancům v peněžní i nepeněžní formě, s výjimkou darů při životním nebo pracovním jubileu do částky 2.000 Kč za rok, dividendy pro zaměstnance, kteří nevlastní akcie, zaplacené pojistné za člena statutárního orgánu z titulu odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu funkce nebo příspěvek na rekreaci nad limit 20.000 Kč. Nyní je zřejmé, že je výhodné poskytovat zaměstnancům benefity, které jsou daňově uznatelné nebo neuznatelné pro zaměstnavatele a zároveň nejsou zdanitelným příjmem zaměstnanců.

[1] Propočet je vyhotoven ve spolupráci s Ing. Vlastimilem Bachorem (dlouholetý vedoucí pracovník oddělení legislativy daně z příjmů právnických osob Ministerstva financí, přední odborník na daň z příjmů právnických osob)

Benefity vhodné pro zaměstnance majitelů a nájemců čerpacích stanic

Mezi benefity, které jsou z daňového hlediska velmi výhodné, patří poskytování příspěvku na penzijní připojištění, penzijní pojištění, doplňkové penzijní spoření anebo životní pojištění, avšak platba zaměstnavatele by v úhrnu neměla přesáhnout sumu 50.000 Kč ročně. Dalším velmi výhodným benefitem je poskytování příspěvku na stravování, a to maximálně do výše 55% z hodnoty stravenky, přičemž pro rok 2018 je z daňového hlediska optimální hodnota stravenky 118 Kč. Zaměstnavatelé mohou ve stejném daňovém režimu svým zaměstnancům poskytnout i osobní ochranné a pracovní pomůcky, pracovní oděvy a obuv, mycí a desinfekční prostředky a poskytovat jim ochranné nápoje na pracovišti.

Majitelé nebo nájemci čerpacích stanic mohou svým zaměstnancům poskytovat tyto z daňového hlediska výhodné benefity: Výdaje vynaložené na odborný rozvoj zaměstnanců nesouvisející s předmětem činnosti zaměstnavatele, zajímavým benefitem pro zaměstnance jistě bude i poskytování stravenek bez doplatku zaměstnance, dále poskytování nealkoholických nápojů spotřebovaných na pracovišti, příspěvek zaměstnavatele na rekreaci do limitu 20.000 ročně, poskytování vstupenek na sportovní akce a kulturní pořady, poskytování poukázek, nebo příspěvků ve formě nepeněžního plnění na služby ve zdravotnických, rekreačních, vzdělávacích, sportovních a tělovýchovných zařízení, jedná se tedy o různé poukázky na masáže, permanentky a vstupenky do bazénů, fitness… Dalším výhodným benefitem mohou být dary do výše 2.000 Kč ročně. Veškeré zmíněné benefity se poskytují formou nepeněžního plnění. Benefity, které zaměstnavatel zahrnuje do svých daňově neuznatelných nákladů, může zaměstnavatel hradit například i ze sociálního fondu nebo ze zisku po zdanění.

Benefity ve stejném daňovém režimu jako vyplácená mzda

Benefity, které mají stejný dopad na cash flow zaměstnavatele, jako kdyby poskytoval mzdové plnění, představují pro zaměstnance zdanitelný příjem a zároveň jsou daňově uznatelným nákladem pro zaměstnavatele. Mezi tuto skupinu benefitů patří poskytování příspěvku na přechodné ubytování nad zákonný limit, poskytování příspěvku na dopravu do zaměstnání a poskytování úhrady pohonných hmot v případě, že zaměstnanci používají služební vozidlo i pro soukromé účely, navíc pokud zaměstnanec využívá služební vůz i pro soukromé účely, představuje pro zaměstnance zdanitelný příjem jedno procento z pořizovací ceny vozidla, tato částka je zdaňována za každý měsíc, ve kterém zaměstnanec služební vozidlo pro soukromé účely využíval. Do stejné skupiny benefitů dále můžeme zařadit poskytování dovolené nad minimální dobu danou zákoníkem práce, tedy pokud je zaměstnancům poskytována dovolená delší než čtyři týdny ročně, poskytování náhrady po dobu volna při krátkodobé nemoci, tzv. sick days, poskytování nemocenských dávek nad zákonem stanovený limit a příspěvek na penzijní připojištění, penzijní pojištění, doplňkové penzijní spoření, nebo na životní pojištění nad limit 50.000 ročně.

Legislativní změny v roce 2018

Od 1.1.2018 mohou zaměstnavatelé rozšířit nabídku benefitů o pořízení zdravotnických prostředků a poskytnutí příspěvku na tištěné knihy. K tomuto rozšíření okruhu nepeněžních plnění osvobozených u zaměstnance došlo účinností zákona č. 170/2017 Sb. Zaměstnanci tak nyní mohou od svého zaměstnavatele obdržet například od daně osvobozený příspěvek na pořízení dioptrických brýlí nebo na nákup zdravotní obuvi. Zdravotnické pomůcky mohou být pořízeny ze zdravotnického nebo nezdravotnického zařízení, pokud jsou ale pořízeny z nezdravotnického zařízení, je potřeba doložit lékařský předpis. Benefit ve formě příspěvku na tištěné knihy mohou zaměstnanci využít i na obrázkové knihy pro děti, podmínkou je, že reklama v knize nepřesáhne 50% její plochy. Oba nové benefity může zaměstnavatel poskytnout i rodinným příslušníkům zaměstnance.

Systém cafeterie

Systém cafeterie spočívá v tom, že každý zaměstnanec má k dispozici určitý počet bodů na rok a sám si tyto body následně čerpá z nabídky benefitů dle jeho vlastního uvážení. Součástí systému bývá obvykle koeficient, který odečítá body podle výhodnosti bonusu. Pokud si zaměstnanec přes systém cafeterie vybere například knihy za 500 Kč, neodečte se ze systému pouze 500 bodů, ale více bodů, protože se zohlední i daňová neuznatelnost nákladů zaměstnavatele

ZÁVĚR:

Poskytování nepeněžních plnění by mělo být vždy v souladu s vnitřními předpisy zaměstnavatele, pokud se zaměstnavatel rozhodne vyplácet nový benefit, musí se tento předpis náležitým způsobem upravit. Tvorbu a úpravu vnitřních předpisů Vám doporučuji raději svěřit firmě zabývající se daňovým poradenstvím. Také samotný výběr benefitů doporučuji konzultovat s daňovým poradcem, který lépe posoudí daňovou uznatelnost konkrétního benefitu. Daňová uznatelnost některých benefitů může být podmíněna splněním dalších podmínek, které kvůli velké obšírnosti tématu ve článku nebyly zmíněny.

Autor: Martina Salacká


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close