skupina

Přehledy

Cestovní náhrady

Sazby stravného pro cestovní náhrady

Stravné v tuzemsku

Přehled vývoje sazeb stravného při pracovních cestách od roku 2005. Tuto problematiku postihuje zákoník práce, sazby stravného pak konkrétně § 163§ 176.

Stravné při zahraničních pracovních cestách

Při zahraniční pracovní cestě přísluší zaměstnanci stravné v cizí měně dle § 170 zákoníku práce.

Stravné při zahraničních pracovních cestách vyplácené v jiné cizí měně

Postup při poskytnutí stravného při zahraničních pracovních cestách v jiné cizí měně než stanoví vyhláška upravuje sdělení Ministerstva financí čj. 214/9 278/2002.

Cestovní náhrady za používání motorových vozidel

Základních náhrady za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách

Vývoj základních náhrad za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách od roku 2005.

Průměrné ceny pohonných hmot "pro zaměstnance"

Průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad od roku 2005.

Průměrné ceny pohonných hmot vyhlašované Ministerstvem financí ČR ("pro podnikatele")

Pro účely výpočtu daňově účinných nákladů/výdajů podnikatele, používá-li tento vlastní (v osobním majetku nebo jinak bezplatně zapůjčené) vozidlo, je nutno použít průměrné ceny PHM vyhlašované Ministerstvem financí ČR ("pro podnikatele").

Úrokové sazby ČNB

Diskontní sazba ČNB

Přehled vývoje diskontní sazby ČNB od roku 1991

"Diskontní sazba ČNB slouží pro stanovení úroků z prodlení, úroků z přeplatků zaviněných správcem daně a penále u daní splatných do konce roku 2006. Rozhodující je sazba platná na začátku kalendářního čtvrtletí. Blíže viz §§ 60, 63 a 64 zákona č. 337/1992 Sb. ve znění účinném do konce roku 2006. Posledním daňovým předpisem, který používá diskontní sazbu ČNB je zákon o daních z příjmů ve znění účinném do 31.12.2007 pro ocenění obvyklého úroku u půjček poskytovaných mezi spojenými osobami v § 23 odst. 7. Prakticky ve všech případech uvedené zákony používaly 140% diskontní sazby ČNB."

140 % diskontní sazby platné 1. den Q

Přehled vývoje 140 % diskontní sazby ČNB od roku 1995

Dvoutýdenní repo sazba ČNB ( 2T repo sazba ČNB )

Přehled vývoje 2T repo sazby ČNB od roku 2005

Reposazba vyhlašovaná ČNB je důležitá pro stanovení úroků z prodlení u daní splatných od roku 2007. K hodnotě repo sazby platné na počátku kalendářního pololetí se přičte 14 %. Blíže viz § 252 a § 253 zákona č. 280/2009 Sb., Daňový řád. V případě posečkání daňového nedoplatku podle § 157 DŘ se k repo sazbě přičítá 7 %. Přečtěte si příslušné paragrafy DŘ zde. (Text k 1. 3. 2011)

Přehled smluv o zamezení dvojího zdanění

Aktuální přehled smluv o zamezení dvojího zdanění

vám umožní rychlou orientaci. Zjistíte, zdali je s příslušným státem smlouva uzavřena, od kdy je účinná, pod jakým číslem byla zveřejněna a jaké k ní byly vydány metodické pokyny. V tabulce můžete vyhledat také základní parametry mezinárodního dvojího zdanění, jako jsou časové testy pro vznik stálé provozovny a sazby daně z dividend, úroků a licenčních poplatků. Nepřehlédněte případné důležité informace ve sloupci "poznámka".
Upozorňujeme, že tato tabulka nemůže při řešení problémů mezinárodního zdanění nahradit důkladnou práci s textem smlouvy a konzultaci se specializovaným daňovým poradcem. Naše služby jsou vám k dispozici.
Pro hlubší orientaci doporučujeme publikaci "Mezinárodní zdanění příjmů. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních z příjmů".

 

Správní poplatky

Přehled vybraných správních poplatků

Poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Soudní poplatky

Přehled vybraných soudních poplatků

Poplatky dle zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích

Jednotný kurz

Jednotný kurz měn za zdaňovací období stanovený dle pokynu MF.

Jednotný kurz použijí poplatníci, kteří nevedou účetnictví, pro přepočet cizí měny podle § 38 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění. Pro přepočet cizích měn neuváděných v kurzovním lístku ČNB se použije přepočet přes třetí měnu, kterou si mezi sebou poplatníci dohodnou.

Sazby DPH v Evropě

Aktualizujeme zde pro vás sazby DPH v EU.

Sazby DPH se při porovnání mezi jednotlivými státy Evropy velmi podstatně liší.

Čísla účtů zdravotních pojišťoven

Aktualizujeme zde pro vás přehled účtů zdravotních pojišťoven

Zdravotní pojišťovny mají od února 2017 povinnost vést své účty, na které přijímají platby za zdravotní pojištění, u České národní banky.

K tématu:Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close