skupina

Sdílené pracovní místo

Pracující lidéV červnu letošního roku byla schválena novela zákoníku práce, která vedle změny úpravy počítání dovolené, doručování či přechodu práv a povinností zakotvila s účinností od 1. 1. 2021 do českého práva sdílené pracovní místo.

Smyslem nové úpravy je umožnit zaměstnancům, kteří potřebují pracovat na zkrácený úvazek, sladění jejich osobního a pracovního života. Zaměstnavatel bude mít totiž nově možnost zřídit sdílené pracovní místo, na kterém bude moci vykonávat práci více zaměstnanců v pracovním poměru s kratší pracovní dobou.

Za tím účelem musí zaměstnavatel s těmito zaměstnanci uzavřít zvláštní dohodu nebo zakotvit tuto možnost do pracovní smlouvy. Zaměstnanci se potom budou moci sami mezi sebou dohodnout na rozvržení pracovní doby do směn tak, aby každý z nich naplnil průměrnou týdenní pracovní dobu, a to nejdéle ve čtyřtýdenním vyrovnávacím období. V rozvrhu si zaměstnanci určí, jak se budou na pracovním místě střídat, aby práci vykonával vždy jen jeden z nich. Dohodnutý rozvrh pracovní doby budou potom muset předložit zaměstnavateli písemně vždy nejpozději jeden týden před začátkem vyrovnávacího období. Pokud zaměstnanci rozvrh nepředloží, zpracuje ho zaměstnavatel sám.

Nebude-li v dohodě se zaměstnanci uvedeno něco jiného, nemají zaměstnanci povinnost zastupovat druhého zaměstnance na sdíleném pracovním místě, jestliže ten do práce v rozporu s dohodnutým rozvrhem nenastoupí. V takovém případě se bude jednat o porušení pracovní povinnosti na straně onoho zaměstnance.

Praktická je i flexibilita ukončení dohody o sdíleném pracovním místě. Zaměstnanec i zaměstnavatel budou totiž moci dohodu jednostranně vypovědět s patnáctidenní výpovědní lhůtou, a to bez vlivu na další trvání pracovního poměru. Nebude-li tedy zaměstnavatel s nastavením spokojen nebo se zaměstnanci nebudou schopni opakovaně dohodnout na společném rozvrhu, budou moci snadno režim sdíleného místa ukončit a vrátit pracovní poměr do standardního režimu.

daňově poradenské společnosti KODAP


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close