skupina

Kontrolní hlášení - zmírnění sankcí

palecMáme za sebou již několik kontrolních hlášení, výzev správců daně a možná i tvrdých sankcí za nějaké pochybení. Každá účetní zná ten tlak, že za nepodání kontrolního hlášení včas bude automaticky vyměřena pokuta ve výši 1 000 Kč, a je-li podáno až na výzvu správce daně, tak dokonce 10 000 Kč.

Příprava kontrolního hlášení zvyšuje i nároky na objem zadávaných údajů a jejich přesnost. Zejména evidenční číslo dokladu nebo datum uskutečnění zdanitelného plnění musí být shodné na straně poskytovatele i příjemce plnění. S tím je samozřejmě spojena také následná kontrola správnosti zadaných údajů. Potřebné údaje na dokladech také někdy chybí a musí se u dodavatele zjišťovat, případně vysvětlovat nejasnosti.

Ani sebelepší vnitřní kontrola nemusí zabránit tomu, že správce daně plátce vyzve, aby údaje pracně sestaveného hlášení změnil, doplnil či potvrdil. Přitom na odpověď dává zákon krátkou lhůtu pěti pracovních dnů (do 28. 7. 2016 to bylo dokonce pouze pět kalendářních dnů) od oznámení výzvy a její nedodržení může vést k poměrně vysoké pokutě. Nejčastějším důvodem výzvy je uvedení nesprávného evidenčního čísla daňového dokladu u příjemce plnění při zálohových platbách. Jde např. o situaci, kdy dodavatel obdrží platbu zálohy, vystaví daňový doklad k této přijaté platbě, který uvede do kontrolního hlášení, ale který nezašle svému odběrateli. Ten potom při uplatnění nároku na odpočet DPH zadá do svého kontrolního hlášení evidenční číslo až konečného zúčtovacího dokladu a důvod k výzvě je na světě.

S účinností od 29. 7. 2016 platí novela zákona o DPH, která přísný režim pokut zmírňuje. Mimo jiné se nebude muset platit pokuta za nepodání kontrolního hlášení, pokud v daném kalendářním roce nedošlo u plátce k jinému prodlení při podání kontrolního hlášení. Novela dále umožňuje do tří měsíců od vyměření požádat o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení nebo za jeho podání až na výzvu správce daně (§ 101h odst. 1 písm. b) až d) ZDPH). Prominutí se tak netýká nejnižší pokuty 1 000 Kč za pozdní podání kontrolního hlášení bez výzvy. Správce daně bude moci nově zcela nebo z části pokutu prominout, jestliže pochybení žadatele s přihlédnutím k okolnostem daného případu uzná za ospravedlnitelné. Podle přechodných ustanovení novely mohou plátci žádat i o prominutí pokut, které byly uděleny ještě před účinností novely zákona.

daňově poradenské společnosti KODAP


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close