skupina

Změna kategorie účetní jednotky

Uběhly již dva roky od okamžiku, kdy zákon o účetnictví stanovil čtyři kategorie účetních jednotek - mikro, malou, střední a velkou. „Zaškatulkování“ do příslušné kategorie přitom určuje rozsah a způsob sestavení účetní závěrky k rozvahovému dni. Poprvé se podle nově zavedených kategorií postupovalo v roce 2016 na základě údajů z účetní závěrky k rozvahovému dni v roce 2015 a stejná kategorie jako v roce 2016 se potom musela uplatnit i v roce 2017.

Od roku 2018 musí účetní jednotky každoročně podle údajů účetních závěrek dvou předchozích účetních období svoji kategorii přezkoumat a případně ji změnit. V roce 2018 se tak podle údajů účetních závěrek k rozvahovým dnům roku 2016 a 2017 bude posuzovat, zda došlo k překročení alespoň dvou z tří níže v tabulce uvedených kritérií.

Pokud byla dvě kritéria po oba roky překročena či naopak přestala být překračována, dojde ke změně kategorie určené pro rok 2016 a už za rok 2018 se účetní závěrka sestaví v souladu s touto novou kategorií. Ta potom bude platit beze změny i pro rok 2019.

Překročí-li účetní jednotka k rozvahovému dni v roce 2016 nebo 2017 pouze jedno nebo žádné kritérium, kategorie se pro rok 2018 nezmění, ale v každém následujícím účetním období se bude muset prověřování výsledků opakovat, a to až do změny kategorie. Při posuzování dvou předchozích období se může stát, že každé z nich splňuje kritéria pro jinou kategorii. V tom případě platí, že k rozvahovým dnům obou období jsou splněna kritéria pro tu nižší z nich.

Na závěr poznamenejme, že kategorie účetní jednotky se musí nově vyplňovat do formuláře k dani z příjmů právnických osob.

Tabulka

Obsah čísla 1/2019

Editorial
Nadměrné výpůjční výdaje nebudou daňově uznatelné
Příspěvek zaměstnavatele na dovolenou
Daňové doklady ve světle novely zákona o DPH
Změna předkupního práva
Připravujeme


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close