skupina

Vybrané novinky v soukromém právu

Novela občanského zákoníku přinesla řadu změn.

První čtvrtletí roku 2017 s sebou přineslo řadu změn v oblasti pracovněprávních, občanskoprávních a obchodněprávních vztahů. Připomeňme alespoň některé z nich.

Novela občanského zákoníku účinná od 28. 2. 2017 vnesla více volnosti při uzavírání dohod o srážkách ze mzdy mezi věřitelem a dlužníkem, který má mzdové nebo obdobné příjmy, a v případě, že je věřitelem zaměstnavatel, i při uzavírání dohod o započtení dluhu proti mzdové pohledávce zaměstnance. Zatímco podle předchozí úpravy bylo Kladívkomožné zajistit dluh dohodou o srážkách (resp. započtení) pouze ve výši nepřesahující polovinu mzdy, nová úprava tento limit zrušila. Od konce února je tak možno dohodu o srážkách ze mzdy a zápočet provést bez omezení polovinou mzdy. I nadále však platí, že se nesmí srazit tzv. nezabavitelná část mzdy a i pro zbývající část čisté mzdy platí omezení zakotvená v občanském soudním řádu.

Stejná novela občanského zákoníku také jednoznačně stanovila, že nabytí obchodního či družstevního podílu do společného jmění manželů nezakládá účast druhého manžela na této společnosti či družstvu (s výjimkou bytových družstev). Tím odpadla právní nejistota, zda může být do obchodního rejstříku zapsán jako společník pouze jeden z manželů, který potom současně a výlučně požívá práva a povinnosti z toho vyplývající.

S účinností od 14. 1. 2017 byla rovněž přijata novela zákona o obchodních korporacích zavádějící právo zaměstnanců společnosti volit jednu třetinu členů dozorčí rady. Uvedené právo se ale týká pouze větších společností s více než 500 zaměstnanci v pracovním poměru. Ve společnostech s menším počtem zaměstnanců bude nadále záležet jen na valné hromadě, jestli si bude účast zaměstnanců v dozorčí radě přát.

Editorial

Změna zdaňovaní malých fotovoltaických elektráren

Mezinárodní výměna informací o převodních cenách

Taková to byla pěkná reklama!

O některých změnách v dani z příjmů fyzických osob za rok 2016

Připravujeme


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close