skupina

Rok 2014 přinesl fyzickým osobám daňové výhody

Zákon o daních z příjmů přináší již tradičně řadu změn i několik daňových výhod.

Řádný termín pro podání daňového přiznání za rok 2014 připadá na 1. 4. 2015 a je prakticky za dveřmi. Ti, kdo to nestihnou nebo mají jiné důvody, mohou podat daňové přiznání v prodloužené lhůtě do 1. 7. 2015. Musí si ale za tím účelem sjednat daňového poradce a vybavit jej příslušnou plnou mocí. Ta musí být podána do 1. 4. 2015. Zákon o daních z příjmů přináší již tradičně řadu změn a pro fyzické osoby i několik daňových výhod.

Poplatníci s nízkými příjmy uvítají, že si do základu daně mohou zahrnout příjmy z dohod o provedení práce, které jim zaměstnavatel zdanil tzv. srážkovou daní, tj. nikoliv zúčtovatelnou zálohou na daň z příjmů. To jim umožní uplatnit si ve větší míře odčitatelné položky od základu daně, např. platby za penzijní nebo životní pojištění nebo dary poskytnuté na zákonem podporované činnosti. Stejně tak budou moci uplatnit ve větší míře slevu na dani jak na sebe, tak případně na manželku nebo jiné tituly. K zahrnutí příjmů zdaněných srážkovou daní do základu daně si musí poplatníci vyžádat od zaměstnavatele potvrzení o sražené dani.

Další novinka se týká poplatníků, kteří mají naopak vyšší příjmy ze zaměstnání a současně zdaňují i příjmy z podnikání OSVČ (§ 7). Pokud tito poplatníci podléhají solidárnímu zvýšení daně, potom si za rok 2014 mohou poprvé při výpočtu základu pro solidární zvýšení daně odečíst ztrátu z podnikání, a to i od příjmů ze zaměstnání.

Poprvé se také do daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob zahrnují příjmy z darování či dědění. Ty byly doposud zdaňovány samostatně daní darovací a dědickou. Tato změna se ale fakticky většinou na výši daně neprojeví, neboť dříve platná osvobození od daně darovací a daně dědické zůstala zachována i po jejich převodu pod daň z příjmů. Jedná se např. osvobození darů od příbuzných v řadě přímé a pobočné nebo příjmy z dědění, které jsou od daně z příjmů osvobozeny zcela.

Za připomenutí stojí nález Ústavního soudu, který vrátil poživatelům starobního důchodu základní slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč. Zvýhodněni jsou i poplatníci, kteří umožňují ve svém podniku vykonávat žákům či studentům odbornou praxi či praktický výcvik. Ti si mohou v daňovém přiznání nově uplatnit odčitatelnou položku od základu daně na podporu odborného vzdělávání.

V samostatném článku tohoto čísla se věnujeme i nové slevě nazývané školkovné.


Obsah čísla 1/2015

Editorial
Novinky v elektronické komunikaci s FÚ
Budoucí zástavní právo
Nová daňová úleva na předškolní děti
Daňové zvýhodnění na více dětí se zvyšuje
Připravujeme


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close