skupina

První tři dny nemoci budou zase placené

Novela zákoníku práce zrušila s účinností k 1. 7. 2019 třídenní karenční dobu (první tři dny dočasné pracovní neschopnosti), za kterou zaměstnanci nebo osobě ve služebním poměru nepříslušela náhrada mzdy a platu.

V důsledku toho bude náhrada vyplácena již od prvního dne zameškané směny (dočasné pracovní neschopnosti), přitom se novela uplatní pro dočasnou pracovní neschopnost, která nastala 1. 7. 2019 a později. Dle důvodové zprávy je účelem změny „alespoň zčásti napravit sociální situaci zaměstnanců s nízkými příjmy a zaměstnanců sociálně slabých (zejména matek samoživitelek či invalidů)“. Zaměstnavatel tak bude vyplácet náhradu mzdy a platu od 1. do 14. dne (nikoliv od 4. do 14. dne), a to ve výši jako doposud, tj. 60 % průměrného výdělku do výše stanovených redukčních hranic. Od 15. dne nemoci bude potom vyplácet nemocenské dávky nadále Česká správa sociálního zabezpečení. Tíhu této změny zákoníku práce tak ponesou v plné výši zaměstnavatelé. Zákonodárce proto zvýšení výdajů za vyšší náhrady mezd kompenzoval zaměstnavatelům snížením sazby pojistného z 25 % vyměřovacího základu na 24,8 %, a to konkrétně u složky pojistného připadající na nemocenské pojištění. Kromě zákoníku práce a zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti mění novela dalších jedenáct právních předpisů a současně se ještě připravují další významné změny zákoníku práce, týkající se zejména dovolené a doručování. Dále se chystá zavedení nového nástroje pracovního práva, a to tzv. sdíleného pracovního místa. To má umožnit práci dvou či více zaměstnanců na jedné pracovní pozici a jejich střídání tak, aby dohromady naplnili stanovenou pracovní dobu. Uvedené změny lze očekávat nejdříve v lednu příštího roku. Jakmile však budou aktuální, budeme vás o nich podrobněji informovat, stejně jako jsme v asociované advokátní kanceláři KODAP legal s.r.o. připraveni k právním konzultacím v případě zájmu o bližší informace.

Obsah čísla 3/2019

Editorial
Dárky se mohopu, ale nemusí prodražit
Pravidla odpočtu na podporu výzkumu a vývoje se změnila
Výpočet a zaokrouhlování DPH doznaly změnu
Získejte zpět DPH zaplacenou v jiných státech EU
Připravujeme


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close