skupina

Oznámení osvobozených příjmů

Již od roku 2015 mají poplatníci povinnost oznámit správci daně ve lhůtě pro podání daňového přiznání každý jednotlivý osvobozený příjem nad 5 mil. Kč. Osvobozené příjmy získané v roce 2021 je tak nutné oznámit v závislosti na lhůtě pro podání daňového přiznání do 1. dubna, 2. května nebo 1. července 2022. Na poplatníka, který daňové přiznání nepodává, se vztahuje 1. duben 2022.

K oznámení osvobozeného příjmu je možné použít tiskopis „Oznámení o osvobozených příjmech podle § 38v ZDP“ zveřejněný na internetových stránkách Finanční správy ČR. Jedná se o nepovinný formulář, proto lze oznámení podat i jakoukoliv jinou formou, kterou daňový řád připouští (v listinné podobě, elektronicky nebo ústně do protokolu). Oznámení přitom musí vždy obsahovat výši příjmu, popis okolností jeho nabytí (např. prodej, výhra, přijatý dar) a datum, kdy příjem vznikl. Osvobozený příjem nabytý do společného jmění manželů oznamuje pouze jeden z manželů.

Oznamovat není nutné příjmy, o nichž může oznamované údaje zjistit správce daně z rejstříků či evidencí, do kterých má přístup. Tyto údaje jsou uvedeny například v kupní smlouvě při prodeji nemovitostí, která je uložena v katastru nemovitostí, tudíž zde se osvobozený příjem oznamovat nemusí. V případě přijetí darované nemovitosti a z toho plynoucího osvobozeného nepeněžního příjmu to ale platit nemusí, jestliže nebude darovací smlouva obsahovat hodnotu daru. Takový příjem (nad 5 mil. Kč) je nutné oznámit.

PenízeSankce za neoznámení osvobozeného příjmu jsou velmi přísné. Při pozdním oznámení, které se obešlo bez výzvy správce daně, činí pokuta 0,1 % neoznámeného příjmu, což je nejméně 5 000 Kč. Pokud poplatník podá oznámení až na základě výzvy správce daně, činí pokuta 10 %, t.j. nejméně 500 000 Kč, a pokud poplatník neoznámí příjem ani v náhradní lhůtě, činí pokuta 15 %, t.j. nejméně 750 000 Kč. A pozor, neplatí zde tolerance pěti pracovních dnů, jako je tomu u pozdního podání daňového přiznání.

V odůvodněných případech může správce daně uloženou pokutu na základě podané žádosti prominout. Jedná se zejména o situace, kdy je možné s přihlédnutím k okolnostem daného případu pozdě podané oznámení ospravedlnit.

Obsah čísla 1/2022

Editorial
Daňové úlevy dárcům Ukrajině a jejím lidem
Zvýšení hranice daňové uznatelnosti stravenek a stravovacího paušálu
Datové schránky se budou zřizovat i bez žádosti
Ochrana oznamovatelů bude součástí i českého práva
Připravujeme


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close