skupina

Ochrana oznamovatelů bude součástí i českého práva

Whistleblowing, neboli ochrana oznamovatelů, není ve světě novým pojmem, avšak do evropského práva se dostala až v roce 2019 přijetím směrnice EU, která kromě jiného členským státům uložila, aby směrnici implementovaly do své legislativy do konce roku 2021.

Kresba

V ČR byl zákon připraven, a přesto, že se jej předchozí Poslanecké sněmovně nepodařilo schválit, lze očekávat, že zákon schválí nově zvolení poslanci. Do té doby je i v našem právu závazná směrnice EU a oznamovatelé se své ochrany mohou dovolat přímo odkazem na ni.

Směrnice a připravený zákon upravuje především pravidla oznamování protiprávních činů a ochranu jejich oznamovatelů vůči zaměstnavatelům, zadavatelům veřejných zakázek nebo státní správě. Těmto subjektům se zároveň k zajištění správného chodu systému ukládá zavedení vnitřního oznamovacího systému a jmenování příslušné osoby, která bude zpracování oznámení zajišťovat.

Oznamovatel nesmí být vystaven žádné formě postihu nebo odvetným opatřením za to, že závadné jednání oznámil. Musí být chráněn před výpovědí, diskriminací či jiným nátlakem. Ochrana se ale nevztahuje na jakýkoliv zjištěný skutek u zaměstnavatele nebo obchodního partnera, ale pouze na ty v zákoně přímo vyjmenované. Podle směrnice EU se jedná například o oblast veřejných zakázek či praní špinavých peněz.

V případě zájmu o bližší informace či právní konzultace v oblasti whistleblowingu a pracovního práva včetně pomoci s nastavením vnitřního oznamovacího systému jsme k dispozici prostřednictvím asociované advokátní kanceláře KODAP legal s.r.o.

Obsah čísla 1/2022

Editorial
Daňové úlevy dárcům Ukrajině a jejím lidem
Oznámení osvobozených příjmů
Zvýšení hranice daňové uznatelnosti stravenek a stravovacího paušálu
Datové schránky se budou zřizovat i bez žádosti
Připravujeme


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close