skupina

Novinky v elektronické komunikaci s FÚ

Ti, kdo mají datovou schránku nebo ji má jejich zástupce, nebo ti, kdo mají zákonnou povinnost ověřovat účetní závěrku auditorem, musí chtě nechtě od začátku letošního roku podávat daňová přiznání, hlášení či vyúčtování, a to řádná i dodatečná, výhradně elektronicky. To platí i pro přihlášky k registraci či oznámení o změně registračních údajů.

Elektronické podání musí mít strukturu a formát stanovený finanční správou (XML). To dobré účetní a daňové programy zvládnou. Vytvořenou zprávu je pak možné odeslat prostřednictvím datové schránky. Některé programy zajistí odeslání elektronicky podepsaného podání přímo na portál finanční správy.

A to je další možnost. Zprávu lze vytvořit a odeslat i prostřednictvím daňového portálu Finanční správy ČR (www.daneelektronicky.cz). Zde vytvořené elektronické podání lze odeslat i bez elektronického podpisu. Je však nutné na portálu vytisknout „Potvrzení o online odeslání“ a do 5 dnů je podat (odeslat) ručně podepsané správci daně. Potvrzení lze odeslat i datovou schránkou nebo pomocí nabídky portálu „Ověření identity přihlášením do datové schránky“. Platí obecné pravidlo, že při odeslání jakékoliv zprávy datovou schránkou není nutný elektronický podpis.

Nepodá-li poplatník či plátce přiznání elektronicky, uloží mu vždy správce daně (finanční úřad) pokutu ve výši 2 000 Kč za každé neelektronické podání. Správce daně totiž nemá žádné zákonné zmocnění od uložení pokuty upustit nebo ji snížit nebo ji prominout.

Od letošního roku nově platí, že při správě daní může v téže věci jednat za právnickou osobu jen jedna fyzická osoba, i když podle stanov za ni musí jednat více jednatelů nebo členů statutárního orgánu. Daňové přiznání tak může být podepsáno jen jednou osobou i v případě, kdy se podle společenské smlouvy podepisují vždy dva jednatelé společně. Tím odpadá problém podepisování přiznání dvěma elektronickými podpisy.

Je třeba mít na paměti, že fyzické osoby – plátci DPH, kteří sice nemají datovou schránku, ale vztahuje se na ně režim přenesené daňové povinnosti či souhrnného hlášení, mají i nadále povinnost elektronického podání.

Kanceláře KODAP z vás mohou břemeno elektronických podání sejmout.


Obsah čísla 1/2015

Editorial
Budoucí zástavní právo
Rok 2014 přinesl fyzickým osobám daňové výhody
Nová daňová úleva na předškolní děti
Daňové zvýhodnění na více dětí se zvyšuje
Připravujeme


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close