skupina

Novela zákona o obchodních korporacích přináší hodně změn

Od 1. 1. 2021 vstoupí v účinnost velká novela zákona o obchodních korporacích, která přináší řadu změn. Zde jsou některé z těch nejvýznamnějších.

• Bez schválení nejvyššího orgánu korporace nenabývá účinnosti smlouva o výkonu funkce ani stanovení odměny člena statutárního orgánu. Doposud se dovozovala jen relativní neplatnost. Naopak nejvyšší orgán už nemusí schvalovat mzdu či jiné plnění zaměstnance, který je členem statutárního orgánu nebo osobou jemu blízkou. Budou se ale nadále uplatňovat pravidla o střetu zájmů a povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře.

• Právnická osoba, která je statutárním orgánem nebo jeho členem, je povinna určit konkrétní fyzickou osobu, která ji bude při výkonu funkce zastupovat. Tuto povinnost musí stávající společnosti splnit do 1. 4. 2021, v opačném případě funkce právnické osoby zanikne.

• Společníci (akcionáři) se mohou účastnit valné hromady společně se svým poradcem, například advokátem nebo daňovým poradcem.

• Ruší se pozice statutárního ředitele u monistického řízení akciové společnosti a statutárním orgánem bude nově správní rada. Té bude příslušet jak obchodní vedení společnosti (výkonná funkce), tak i dohled nad činností společnosti (kontrolní funkce).

• Právní úprava týkající se povinností a odpovědnosti statutárního orgánu společnosti se výslovně uplatní také ve vztahu k faktickému („stínovému“) vedoucím společnosti.

• Podíl na zisku a jiné zdroje lze rozdělovat v průběhu celého následujícího účetního období, nikoli pouze do konce června, jak doposud dovozovaly některé výklady.

• Zjednodušují se podmínky pro zrušení obchodní korporace bez likvidace, jestliže neukládá účetní závěrky ani na výzvu soudu do Sbírky listin. Cílem má být vyčištění rejstříku od nekontaktních společností, které neplní své rejstříkové povinnosti.

Vyžaduje-li novela změny společenské smlouvy nebo stanovy

Stůl

Obsah čísla 4/2020

Editorial
Osvobození příjmů z prodeje nemovitostí až po 10 letech od jejich nabytí
Nájem nemovitostí určených k bydlení bude vždy osvobozen od DPH
Daňové souvislosti práce z domova
Sankce za pozdní podání daňového přiznání a úhradu daně se zmírňují
Připravujeme


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close