skupina

Kontrolní hlášení a pokuty

Od konce července 2016 umožnila změna zákona o DPH promíjet pokuty nad 1 000 Kč za provinění související s kontrolním hlášením.

Od 1. 1. 2016 mají všichni plátci DPH povinnost podávat kromě daňového přiznání k DPH i kontrolní hlášení, a to elektronicky. Nepodání či pozdní podání kontrolního hlášení nebo nevyhovění výzvám správce daně v přísné pětidenní lhůtě k změně, doplnění nebo potvrzení údajů kontrolním hlášení se trestá pokutou. Výše pokuty činí podle druhu provinění 1 000, 10 000, 30 000 nebo 50 000 Kč, přitom až od konce července 2016 umožnila změna zákona o DPH pokuty nad 1 000 Kč na žádost plátce promíjet.

Žádost o prominutí podléhá správnímu poplatku ve výši 1 000 Kč, který lze uhradit kolkem, hotově v pokladně finančního úřadu nebo převodem na příslušný účet správce daně s předčíslím 3711. Není-li správní poplatek uhrazen, řízení o prominutí se zastaví; k úhradě správního poplatku se totiž nevyzývá. Žádost je také třeba podat do 3 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty, což je v cca 4 měsíce od doručení výměru pokuty (není-li podáno odvolání). Později podaná žádost bude bez dalšího zamítnuta.

Podání žádosti o prominutí pokuty má odkladný účinek, neboli do jejího pravomocného vyřízení není nutné pokutu platit. Na druhou stranu lze žádat o prominutí již zaplacené pokuty. Úhrada pokuty totiž není překážkou jejího prominutí. Žádost o prominutí se nemusí podávat elektronicky a finanční úřad by o ní měl rozhodnout do 6 měsíců. Podmínky pro promíjení pokut vymezilo Generální finanční ředitelství (GFŘ) v pokynu č. GFŘ-D-29.

V pokynu GFŘ se především uvádějí tzv. ospravedlnitelné důvody. Těmi jsou například živelné pohromy, nepříznivý zdravotní stav, odeslání výzvy správce daně pouze e-mailem nebo potvrzení správnosti kontrolního hlášení se zpožděním do 5 pracovních dnů. Pokyn GFŘ současně garantuje, že za rok 2016 se vždy promíjejí dvě pokuty a za rok 2017 jedna pokuta, a to bez ohledu na důvod jejich vyměření. Pro zařazení do příslušného roku je rozhodné, ve kterém roce marně uplynula lhůta pokutované nesplněné povinnosti.

V žádosti o prominutí by měl žadatel pokud možno prokázat, že jsou podmínky uvedené v pokynu GFŘ naplněny, což se bez jisté zkušenosti neobejde. Se zpracováním žádosti o prominutí pokuty vám proto rádi a zkušeně pomůžeme.

Obsah čísla 2/2017

Editorial

Požití alkoholu nemusí znamenat automatickou výpověď

Rekapitulace představ politických stran o zdanění příjmů zaměstnanců

Nová publikace Daň z přidané hodnoty 2017

Nespolehlivá osoba a nespolehlivý zaměstnavatel

Připravujeme


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close