skupina

Jiný výsledek hospodaření minulých let

Počínaje rokem 2013 byla do části rozvahy A.IV zavedena nová položka vlastního kapitálu „Jiný výsledek hospodaření minulých let“. Vykazují se v ní rozdíly z důvodu změn účetních metod, část odložené daně, vztahující se k předchozím účetním obdobím, a dále významné opravy nákladů nebo výnosů náležejících správně do některého z minulých účetních období.

hospodařeníZvedení této nové položky rozvahy reagovalo na novou povinnost účtovat o uvedených účetních případech nikoliv na výsledkových účtech, nýbrž přímo proti příslušnému rozvahovému účtu vlastního kapitálu, aby se tím zamezilo zkreslování výsledku hospodaření běžného období. Změnu si vyžádal oprávněný požadavek, aby účetní závěrka běžného roku neobsahovala významné účetní případy, jež nesouvisí s běžným účetním obdobím (opravy chyb minulých let) nebo účetní případy, které by ho nezaslouženě ovlivnily (změny účetních metod).

Při účtování o jiném výsledku hospodaření je klíčové správně určit, co bylo chybou při účtování o nákladech a výnosech v minulých obdobích, co se považuje za změnu účetní metody a co je významné. Za chybu minulých období se považuje opomenutí účtování nebo účtování o případu v chybné výši nebo na chybném řádku výkazu. Chybou naopak není změna účetního odhadu (např. dohadné položky), pokud se při jejím stanovení vycházelo ze správných a dostupných údajů.

Změnou metody se rozumí účetní postup, jímž účetní jednotka začne vykazovat, oceňovat nebo zveřejňovat jednotlivé prvky účetní závěrky jiným způsobem než doposud. Změna metody nastává jen na základě vlastního rozhodnutí účetní jednotky o použití nové metody.

Účetní informace se považuje za významnou, jestliže by její neuvedení nebo chybné uvedení mohlo ovlivnit úsudek uživatele, přičemž je nutné vzít v úvahu i souvislosti s jinými informacemi. Je třeba například přihlédnout k hodnotě předmětné položky, k jejímu vlivu na výsledek hospodaření či na vlastní kapitál.

Vykázání jiného výsledku hospodaření musí být také blíže popsáno v příloze účetní závěrky a současně je nezbytné upravit srovnatelné informace za minulé účetní období.

Obsah čísla 4/2018

Editorial
Změny v sociálním pojištění fyzických osob v roce 2019
Odpočet na výzkum a vývoj ve světle judikatury
Splní rozšíření reverse charge na všechna plnění očekávání jeho strůjců?
Bezplatný zápis do registru skutečných majitelů na konci roku skončí
Připravujeme


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close