skupina

Do daňového řádu se vratilo prominutí penále a úroku

Žádost o prominutí má smysl podávat jen tehdy, je-li daň, k níž se penále či úrok vztahuje, uhrazena.

S novým daňovým řádem skončila od začátku roku 2011 možnost individuálního promíjení daní a jejich příslušenství. Od počátku letošního roku ale byla tato tvrdost částečně zmírněna. Nově lze totiž žádat o prominutí penále, úroku z prodlení i úroku z posečkané částky. Naopak prominutí daně, pokuty či nákladů řízení novela daňového řádu nadále nepovoluje.

Ke sjednocení podmínek promíjení vydalo Generální finanční ředitelství pokyn D-21 (Finanční zpravodaj č. 2/2015). Prominutí je podle tohoto pokynu zapovězeno například nespolehlivým plátcům DPH nebo těm, kdo spáchali trestný čin daňového charakteru či jim byla daň doměřena podle pomůcek. Žádost o prominutí penále i úroku má smysl podávat jen tehdy, je-li daň, k níž se penále či úrok vztahuje, uhrazena; jinak bude zamítnuta. Důvody opravňující k prominutí musí žadatel v žádosti nejen uvést, ale musí je i řádně podložit důkazními prostředky.

Při doměření daně, např. po provedené kontrole, je vyměřeno i penále ve výši 20 % z doměřené částky, případně 1 % z doměřené částky, je-li snižována daňová ztráta. Takové penále může být prominuto maximálně do výše 75 %. Obličej

Výše prominutí se odvíjí také od míry spolupráce při daňové kontrole a plnění povinností při správě daní. Konkrétně při zatajení či padělání důkazních prostředků se penále nepromíjí. Ten, kdo nepodává přiznání elektronicky, ač tuto povinnost má, nebo opakovaně podává přiznání opožděně, tomu bude prominuto maximálně 25 % penále. Žádost o prominutí penále je třeba podat do 3 měsíců od nabytí právní moci platebního výměru, kterým je penále sděleno, a tuto lhůtu nelze prodloužit. Po dobu povoleného posečkání daně tato lhůta naopak neběží.

Úrok z prodlení či z posečkání se může prominout pouze z tzv. ospravedlnitelného důvodu, jakým je například zaslání platby daně na jiný účet správce daně, zdravotní důvod neumožňující včasné provedení platby daně, živelná pohroma či prodlení ne delší než 15 dní.

Důvodů k zamítnutí žádosti je celá řada, proto je třeba jejímu vypracování věnovat odbornou péči. Poradci KODAP v tom mají velké zkušenosti.

Obsah čísla 3/2015

Editorial
Přenos daňové povinnosti je čím dál složitější
V účetnictví se chystají rozsáhlé změny
Nejvyšší správní soud dal za pravdu úpadci
Při uplatňování přeshraniční DPH není k chybě daleko
Připravujeme


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close