skupina

Změny v zálohách na důchodové a nemocenské pojištění OSVČ v roce 2012

V souladu s ustanovením § 14a odst. 1 zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti lze s účinností od 1. 1. 2012 výši zálohy na pojistné, zaplacené v období splatnosti zálohy na pojistné, dodatečně navýšit. To znamená, že do 20. dne následujícího kalendářního měsíce lze další platbou zálohy na pojistné dodatečně navýšit měsíční vyměřovací základ zálohy na pojistné již uhrazené.

V důsledku této změny tak budou platby připsané na účet příslušné správy sociálního zabezpečení do 20. dne kalendářního měsíce vždy považovány za úhradu zálohy na pojistné za předchozí měsíc, i když záloha na pojistné již byla zaplacena v plné výši! Pokud tedy má OSVČ v úmyslu uhradit zálohy na delší než měsíční období, musí tento svůj záměr oznámit příslušné správě sociálního zabezpečení. Jestliže tak neučiní, vznikne v následujících měsících dluh na zálohách, ze kterého bude OSVČ vyměřeno penále. Pokud OSVČ uhradí zálohu ve vyšší částce, než činí předpis za daný měsíc, ale bude se jednat o platbu po splatnosti zálohy, bude platba použita pouze do výše předpisu.

Stejným způsobem je možné zvýšit od 1. 1. 2012 i zálohu na dobrovolné nemocenské pojištění, pouze s tím omezením, že měsíční základ nemocenského pojištění nesmí být vyšší než měsíční základ pro zálohu na důchodové pojištění. Nižší naopak být může, ne však nižší než minimální měsíční nemocenské pojistné platné od ledna 2012 v částce 115 Kč. Úhrada zálohy na nemocenské pojištění za leden 2012 a další měsíce v částce nižší než 115 Kč má za následek zánik účasti na nemocenském pojištění OSVČ.

Podrobnější informace včetně příkladů zveřejnila Česká správa sociálního zabezpečení na svých webových stránkách.

publikováno 20.03.2012
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close