skupina

Změny sazby daně z přidané hodnoty v rámci EU

Aktuální hospodářské problémy vedou k tomu, že se v politice nahlas uvažuje o sníženích sazeb daně, majících dodat hospodářství potřebné impulsy proti recesi. Plány na harmonizované snížení sazby daně ve všech členských státech byly mezitím odloženy ad acta. Jednotlivé členské státy teď proto budou o změnách sazby daně rozhodovat samy. 

1.    Změny sazby daně

Aktuální hospodářské problémy vedou k tomu, že se v politice nahlas uvažuje o sníženích sazeb daně, majících dodat hospodářství potřebné impulsy proti recesi. Plány na harmonizované snížení sazby daně ve všech členských státech byly mezitím odloženy ad acta. Jednotlivé členské státy teď proto budou o změnách sazby daně rozhodovat samy.

Velká Británie reagovala nejrychleji a již 24. 11. 2008 zveřejnila návrh zákona, podle něhož bude základní sazba daně  snížena s účinností již od 1. 12. 2008 ze 17,5% na 15%. Toto snížení platí ovšem předběžně jen do 31. 12. 2009. Potom stoupne sazba daně opět na 17,5%.
Německo by podle doslechu snad mohlo následovat příkladu Velké Británie a snížit sazbu daně z 19% na 16% nebo 17%. Ovšem tato změna by mohla být účinná, pokud vůbec nastane, zřejmě až k 1. 4. 2009 a byla by časově omezená. Zamýšleno je přitom zřejmě také rozšíření rozsahu využití snížené sazby daně ve výši 7%.

Portugalsko už k 1. 7. 2008 snížilo základní sazbu daně z 21% na 20%. Současně byla snížena sazba daně platná na Azorech a Madeiře z 15% na 14%. V pozadí ovšem nestála recese, nýbrž dobrý stav portugalského státního rozpočtu, na němž by se mělo podílet obyvatelstvo.
Ve Švýcarsku trvá už nějakou dobu záměr výrazně zjednodušit DPH. K tomu má být mimo jiné snížena základní sazba  daně ze 7,6% na 6,1% a veškeré snížené sazby daně mají být odstraněny. Spolková rady již předložila parlamentu 25. 6. 2008 odpovídající návrhy. Dodnes ale nebylo o těchto návrzích rozhodnuto.

V Holandsku naproti tomu vláda 22. 8. 2008 oznámila, že předběžně plánované zvýšení sazby daně  v roce 2008 z 19% na 20% se neuskuteční a sazba daně zůstane nezměněna.

Irsko zvýšilo oproti aktuálnímu trendu základní sazbu daně s účinností od 1. 12. 2008 z 21% na 21,5%.
Zvýšení sazeb daně je rovněž plánováno v Litvě. Podle návrhu zákona k boji proti aktuální hospodářské krizi schváleného vládou 17. 11. 2008 má být zavedena jednotná sazba pro daně z příjmů a daň z obratu ve výši 20% (dříve 18%). Snížené sazby daně ve výši 5% a 9% mají být postupně zrušeny. Otevřené ovšem ještě zůstává, zda bude s tímto návrhem souhlasit parlament.

V Estonsku bude  na základě zákona o změně daní, schváleného parlamentem 19. 11. 2008, snížená sazba daně  celkově zvýšena z 5% na 9%. Oblast použití snížené sazby daně bude mimoto dále omezena, takže pro určité služby je použitelná už jen základní sazba daně ve výši 18%, např. pro nakládání se zvláštními odpady nebo pro koncerty.

Podle doslechu má být snížená sazba daně v Lotyšsku rovněž zvýšena z 5% na 9%.

2.    Polsko

7. 11. 2008 prošla konečně polským parlamentem dlouho očekávaná novela polského zákona o dani z přidané hodnoty. Změny vstoupí v platnost převážně k 1. 12. 2008. Předpokladem je pouze ratifikace polským presidentem a zveřejnění v polské sbírce zákonů. Oboje je však zřejmě pouze formalita. Novela obsahuje jak opatření osobám povinným k  dani  prospěšná tak i nevýhodná.

Prospěšné je zejména zavedení dlouho očekávaného zjednodušujícího opatření pro konsignační sklady. Podle něj není registrace zahraničního dodavatele nadále nutná, když budou dodávky z jiných členských států EU přes konsignační sklad v Polsku pojaty jako přímé vnitrounijní dodávky a ne jako vnitrounijní přeprava do Polska s navazující tuzemskou dodávkou. Opatření má ovšem jisté zvláštnosti. Zjednodušení je tak omezeno na Call-Off-Stocks, při nichž může zboží ze skladu odebírat pouze jednotlivý zákazník. Mimoto má být podle textu zákona splněn předpoklad, že sklad bude veden zákazníkem. Kromě toho bylo použití omezeno na sklad, v němž bude drženo zboží pro výrobu nebo pro poskytování služeb. Skladování zboží určeného pro další prodej má být ze zjednodušení vyloučeno. Neobvyklé také mezi jiným je to, že zjednodušující opatření bude v principu požadováno od zákazníka a tento musí předem informovat svůj finanční úřad. Dodavatel potud nemá sám žádný přímý vliv.

Jak mají být ustanovení detailně vykládána je doposud v jednotlivých bodech nejasné. Zdá se ale, že na základě dosud chybějící dohody v Polsku  již registrované podniky nemohou začít zjednodušující opatření po- užívat a i nadále musejí zůstat registrované.

Další zvýhodňující opatření jsou:
•    Zavedení opce k povinnosti k dani z obratu pro obraty z pozemků
•    Zrušení pokut do 30% částky daně za špatně deklarované částky daně
•    Zavedení zjednodušeného celního řízení, při němž může být dovozní daň z obratu deklarována v přiznání k dani z obratu
•    Rozšíření období, v němž může být daň odvedena, na 3 měsíce po obdržení faktury

V neprospěch pro podniky bylo do polského zákona o dani z přidané hodnoty zahrnuto již coby správní nařízení existující opatření, podle něhož je předpokladem pro opravné faktury pro korekci dlužné daně z přidané hodnoty stvrzenka příjemce.

3.    Španělsko

Pro daňová identifikační čísla (NIF) byl s účinností od 1. 7. 2008 a s přechodným obdobím do 31. 12. 2008 zaveden nový systém. Čísla si  v zásadě ponechají svůj původní formát. Po zkratce země ES se připojí písmeno, které reflektuje status osoby povinné k dani. Poté následuje 8 číslic a kontrolní písmeno. Systém písmen popisujících status byl však upraven     a rozšířen. Podniky, jež nejsou sídlem ve Španělsku, obdrží do budoucna písmeno statutu N.  Provozovnám   a pobočkám  zahraničních podniků je přiřazeno W. Zahraničním podnikům, jejichž NIF jako písmeno statutu obsahuje A až G, bude přiděleno nové NIF. V důsledku toho musejí podniky dávat pozor na to, aby již byla od 1. 1. 2009 používána jen nová čísla NIF. Všechny podniky registrované ve Španělsku by měly do 31. 12. 2008 obdržet od španělských finančních úřadů sdělení, zda NIF zůstává nezměněno, zda bude přiděleno nové NIF nebo zda jsou k dispozici další informace.

4.    Dánsko

Přechod daňové povinnosti (Reverse Charge) byl dříve v Dánsku omezen na katalogové služby, dodání díla a ostatní služby, jejichž místo plnění mohlo být určeno prostřednictvím DIČ. Oblast použití je nyní s účinností od 1. 1. 2009 rozšířena na veškeré ostatní služby, které jsou poskytnuty podnikem sídlícím mimo Dánsko podniku registrovanému v Dánsku k dani.

5.    Rakousko

Dříve tolerovala rakouská finanční správa, když nebyly v rámci řízení o vrácení daně z přidané hodnoty nejprve připojeny žádné doklady nebo jen kopie a originální faktury byly předloženy až dodatečně, tj. po uplynutí lhůty k 30. červnu běžného roku. Nezávislý finanční senát Graz ve svém rozsudku ze 30. 6. 2008, RV/0130-G/08 rozhodl, že tento postup nadále není přípustný a originální doklady musejí být povinně připojeny k žádosti o vrácení.

6.    Velká Británie

Britské finanční úřady zavedly nový systém pro pokuty, když daňová přiznání a zejména žádosti o vrácení daně obsahují chyby. Základnou pro výpočet pokuty jsou nadměrně uplatněné částky daně. Výše pokuty bude nyní finančními úřady stanovena individuálně a může činit až 100%. Za chyby z nedbalosti může pokuta činit mezi 0% a 30%. Za úmyslné chyby bylo stanoveno od 20% do 70% a za úmyslné a vědomě zatajované chyby mají nabíhat pokuty od 30% do 100%.  Pouze za chyby, ke kterým dojde i přes přiměřenou péči, by nebyla stanovena žádná pokuta.
Tato nová opatření naleznou využití pro žádosti o vrácení daně od podnikatelů ze třetích zemí od 1. 7. 2008 a pro žádosti o vrácení daně od podniků z EU od 1. 1. 2009.

7.    Itálie

V roce 2006 zavedená povinnost podávat seznamy zákazníků a dodavatelů v elektronické podobě byla dekretem z 25. 6. 2008 opět se zpětnou platností odstraněna. Rovněž  byly v souvislosti s tím odstraněny veškeré správní pokuty za chybné nebo nepodané seznamy let 2006 a 2007.
Mimoto byla odstraněna srážka daně za pohostinské a ubytovací služby s účinností od 1. 9. 2008. Toto platí ovšem omezeně pouze tehdy, pokud se nejedná o náklady na reprezentaci. Dalším předpokladem je také faktura vystavená na podnik. daňové stvrzenky, v nichž nebude vykázána daň z přidané hodnoty, nebudou nadále opravňovat k odpočtu daně.

Agenzia delle Entrate stanovila ve více rozhodnutích, že národní  úprava Čl. 38 italského zákona o DPH doposud nebyla vykládána v souladu se směrnicí. Žádosti o vrácení daně jsou tudíž v Itálii přípustné pouze tehdy, když žadatel nerealizoval v Itálii žádné obraty podléhající italské dani z přidané hodnoty, s výjimkou intrakomunitárních přepravních služeb a katalogo-vých služeb. Jak je ale známo, je v Itálii „dobrovolné“ Reverse Charge pro veškeré druhy služeb. Agenzia delle Entrate proto nyní stanovila, že podnik může žádat o vrácení daně také tehdy, když uskutečnil v Itálii obraty, u nichž k tomuto účelu přešla povinnost k dani na italského zákazníka. 

Text byl převzat od partnerské kanceláře
 
Küffner  Maunz  Langer  Zugmaier Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Gümbelstraße 2
D-80636 München

www.kmlz.de

publikováno 18.12.2008


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close