skupina

Závaznost konkurenční doložky - nález Ústavního soudu ČR

Konkurenční doložka je v pracovním právu ujednání mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, dle kterého se zaměstnanec zavazuje po určitou dobu po skončení zaměstnání nevykonávat činnost, která by měla vůči zaměstnavateli soutěžní povahu, a zaměstnavatel se zavazuje za to zaměstnanci poskytovat přiměřené peněžité vyrovnání. Smyslem konkurenční doložky je především to, aby zaměstnanec nezneužil (nepředal) informace a know-how získané u svého bývalého zaměstnavatele k vlastní výdělečné činnosti nebo u zaměstnavatele nového, jenž je v předmětu činnosti konkurentem bývalého zaměstnavatele.

Pro zajištění dodržování povinnosti ze strany zaměstnance pak zákoník práce umožňuje sjednat mezi stranami smluvní pokutu. Pokud dojde k porušení závazku ze strany zaměstnance, může se zaměstnavatel domáhat úhrady smluvní pokuty po zaměstnanci.

Otázku porušení závazku zaměstnance z konkurenční doložky upřesnil Ústavní soud ČR v nedávném nálezu sp. zn. II. ÚS 3101/18 ze dne 2. 5. 2019, kterým byl nucen korigovat nesprávné závěry Nejvyššího soudu ČR. Ústavní soud zde zdůraznil, že pro vznik nároku na smluvní pokutu z konkurenční doložky v pracovním právu není rozhodná doba trvání nové výdělečné činnosti (soutěžní povahy) zaměstnance ani fakt, zda k předání či využití informací skutečně došlo. Nárok zaměstnavatele na zaplacení sjednané smluvní pokuty tak vzniká již prvním okamžikem porušení výše uvedeného závazku zaměstnance nevykonávat danou činnost.

publikováno 27.06.2019
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

Čtvrt století služeb KODAP
ETL Global
newsletter close