skupina

Vybrané daňové a související obdobné změny roku 2019 pro fyzické osoby

Daňový balíček

Vládní návrh souboru novel daňových zákonů (tzv. „daňový balíček“) není sám o sobě zejména pro fyzické nepodnikající osoby až tak zajímavý, na atraktivnosti návrhu přidávají pozměňovací návrhy.  Uveďme jen některé z nich. Z dílny opozice lze zmínit pozměňovací návrh poslance Kalouska na zrušení solidární přirážky. Ta byla totiž původně zavedena od 1. 1. 2013 pouze na omezenou dobu (do roku 2015), a to ke konsolidaci schodků veřejných rozpočtů. Vzhledem k dlouhodobému hospodářskému růstu a v jeho důsledku i k nárůstu daňových příjmů státního rozpočtu pozbyla však svůj původní význam a smysl. 

Poslanci Stanjura a Fiala a další navrhují zrušení „superhrubé“ mzdy, čímž by došlo k růstu čistých mezd všech zaměstnanců o cca 7 % a ke zjednodušení a zpřehlednění daňového systému v oblasti daně z příjmů. Je otázka, zda pro tyto návrhy se najde shoda napříč Poslaneckou sněmovnou. O něco větší šance na úspěch má návrh poslanců Stanjury, Munzara a Volného na zvýšení výdajových paušálů (uplatnění výdajů procentem příjmů ve výši podle druhu příjmů) na úroveň roku 2016 s cílem podpořit malé podnikání. Tomuto návrhu je totiž nakloněna i část vládní koalice.  Limity výdajových paušálů by se dle návrhu měly zdvojnásobit. U OSVČ podnikající na základě živnostenského listu by se limit pro výdajový paušál zvýšil z původních 600 tis. Kč na 1,2 mil. Kč.

Daňový balíček prochází legislativním procesem, je tedy zatím otevřenou otázkou od kdy změny v něm uvedené budou účinné.

Hranice pro solidární zvýšení daně z příjmů fyzických osob v roce 2019

Daň z příjmů fyzických osob má obecně sazbu 15 %. O dalších 7 procentních bodů se zvyšuje sazba daně pro příjmy ze závislé činnosti a ze samostatné výdělečné činnosti pokud překročí v součtu hranici pro solidární zvýšení daně. Tato hranice se odvíjí od průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení každoročním nařízením vlády. V návaznosti na Nařízení vlády č. 213/2018 Sb. se zvyšuje měsíční limit pro aplikaci solidárního zvýšení daně z letošních 119.916 Kč na 130.796 Kč, a to s platností od 1. 1. 2019. Analogicky s tím se letošní roční limit zvyšuje z 1.438.992 Kč na částku 1.569.552 Kč platnou pro rok 2019. 

Nový tiskopis k dani ze závislé činnosti pro roční zúčtování

Od roku 2018 je možné používat pro účely daně z příjmů ze závislé činnosti dvoustránkové tiskopisy. Původní čtyřstránkový byl totiž rozdělen do dvou samostatných tiskopisů obsahujících zvlášť prohlášení a zvlášť žádost o roční zúčtování. Nový tiskopis pro roční zúčtování použitelný za zdaňovací období roku 2018 byl již na webu správce daně zveřejněn. V papírové formě bude tento tiskopis k dispozici na finančních úřadech od poloviny prosince 2018.

I nadále lze však využívat čtyřstránkový tiskopis Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti vzor č. 25 a vzory předchozí (na tři zdaňovací období). U zaměstnanců, kteří uplatňují daňové zvýhodnění, je využitelný vzor č. 24 a 25. Pro daňové nerezidenty ČR není určen vzor nižší, než je vzor tiskopisu č. 25. Vzor tiskopisu Prohlášení č. 25 je i nadále dostupný v databázi daňových tiskopisů Finanční správy ČR pro zdaňovací období 2017.

Všeobecný vyměřovací základ pro rok 2019

Řada parametrů, například i výše minimálních a maximálních vyměřovacích základů a záloh pojistného osob samostatně výdělečně činných, se odvíjí od všeobecného vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu. Všeobecný vyměřovací základ stanovuje Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhláškou do 30. září následujícího kalendářního roku ve výši průměrné měsíční mzdy za kalendářní rok zjištěné Českým statistickým úřadem.

S účinností od 1. 1. 2019 je Nařízením vlády č. 213/2018 Sb. stanoven všeobecný vyměřovací základ ve výši 30.156 Kč a přepočítací koeficient ve výši 1,0843. V návaznosti na to se mění například rozhodný příjem pro účast na nemocenském a důchodovém pojištění zaměstnanců, který se zvyšuje z částky 2.500 Kč na částku 3.000 Kč. Je tak stanoven nový limit pro takzvané zaměstnání malého rozsahu. Pro OSVČ se naopak zvyšuje minimální záloha na zdravotní pojištění z 2.024 Kč na 2.208 Kč a na sociální pojištění z 2.189 Kč na 2.388 Kč .

Jak bude redukován vyměřovací základ pro účely nemocenské v roce 2019?

Jak je uvedeno výše, s účinností od 1. 1. 2019 je nařízením vlády stanoven všeobecný vyměřovací základ ve výši 30.156 Kč a přepočítací koeficient 1,0843. Z těchto dvou veličin se stanoví průměrná mzda, která pro rok 2019 činí 32.699 Kč (30.156 x 1,0843).

Z uvedené průměrné mzdy se vychází i při stanovení redukčních hranic pro účely nemocenského pojištění a tyto hranice jsou nově pro rok 2019 ve výši:

    a) 1. redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu 1.090 Kč,

    b) 2. redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu 1.635 Kč,

    c) 3. redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu 3.270 Kč.

Z uvedené průměrné mzdy se vychází i při stanovení hodinových redukčních hranic pro výpočet náhrady mzdy při pracovní neschopnosti. Pro rok 2019 jsou stanoveny hodinové redukční hranice následovně:

    a) 1. hodinová redukční hranice ve výši 190,75 Kč,

    b) 2. hodinová redukční hranice 286,13 Kč,

    c) 3. hodinová redukční hranice 572,25 Kč.

 Změny v sociálním pojištění fyzických osob v roce 2019

Počínaje 1. lednem 2019 se především pro OSVČ v důsledku rozsáhlých změn zákonů o sociální pojištění mění řada věcí. Zásadní změnou je lhůta pro placení záloh na důchodové i nemocenské pojištění. Ty byly dosud splatné od 1. do 20. dne následujícího měsíce (tj. záloha za leden 2018 byla splatná od 1. do 20. února 2018). Nově musí být záloha zaplacena od prvního do posledního dne měsíce, za který se záloha platí. Záloha za leden 2019 tak bude splatná od 1. do 31. ledna 2019.

Zkrácení lhůty splatnosti záloh je současně kompenzováno tím, že při nezaplacení zálohy ve lhůtě se neplatí penále, jestliže plátce zaplatil zálohu do konce následujícího kalendářního měsíce. Přechodnou úlevou je, že záloha za prosinec 2018, která je ještě postaru splatná do 20. ledna 2019, se platit nemusí, čímž odpadne povinnost platit v lednu 2019 dvě zálohy - za prosinec a za leden. Dobrovolně se přesto prosincová záloha uhradit může v období od 21. do 31. 12. 2018, tj. po splatnosti listopadové a před splatností lednové zálohy.

Z nařízení vlády č. 213/2018 Sb. vyplynulo zvýšení průměrné mzdy pro rok 2019 na 32.699 Kč. V důsledku toho se zvyšuje minimální výše zálohy pro hlavní činnost na 2 388 Kč a pro vedlejší činnost na 955 Kč. Stejně tak se zvyšuje minimální záloha na zdravotní pojištění na 2 208 Kč. Pro rok 2019 se zvyšuje také minimální měsíční vyměřovací základ pro nemocenské pojištění na 6 000 Kč, proto se zvyšuje pro hlavní i vedlejší činnost minimální měsíční platba pojistného na 138 Kč. Pozor ale nemocenské pojištění za prosinec ještě v původní minimální výši 115 Kč se musí zaplatit do 20. ledna 2019, jinak by mohlo dojít k jeho zaniknutí. V lednu se tak musí uhradit nemocenské pojištění za dva měsíce.

Co se týče automatického zániku nemocenského pojištění, dochází zde ke zmírnění podmínek. Doplatí-li plátce dlužné pojistné do konce následujícího měsíce, potom se nemocenské pojištění zachová. Jestliže se tak někomu stane, že si nezvýšil trvalý příkaz a za leden 2019 uhradí nemocenské pojištění v původní nižší částce než 138 Kč, potom má do konce února 2019 možnost chybu napravit.  

 Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2019   

Zahraniční stravné se pro rok 2019 mění pouze u několika málo zemí, a sice u Argentiny, Nizozemska a Polska. Ve stejné výši jako v předchozím roce zůstávají tak sazby zahraničního stravného například u Německa, Rakouska, Francie, Slovenska či USA. Úplný seznam je dostupný v příloze vyhlášky č. 254/2018 Sb.

 Změna výpočtu „superhrubé“ mzdy od 1. ledna 2019 u některých skupin zaměstnanců

Od 1. ledna 2019 vstupuje v platnost novela zákona o daních z příjmů, díky níž se mění pravidla pro výpočet „superhrubé“ mzdy na základě toho, ve kterém státě je zaměstnanec účasten pojistného systému.

Změna se uplatní pouze pro ty poplatníky, kteří budou vykonávat závislou činnost v jiném členském státě EU, státě EHP nebo ve Švýcarsku. V takovém případě bude výpočet stanoven následovně: k hrubému příjmu zaměstnance bude připočteno pojistné, odpovídající skutečným příspěvkům zaměstnavatele na toto zahraniční pojištění a nikoliv o tzv. fiktivní české pojistné jako dosud. Výsledná částka bude základem pro výpočet daňové povinnosti.

Pro ostatní poplatníky, tj. zaměstnance v ČR a ve třetích zemích se nic nemění. Takzvaná „superhrubá mzda“ u nich bude stanovena jako součet příjmu a povinného pojistného placeného zaměstnavatelem podle českých předpisů. Tato změna reaguje na medializovanou kauzu „lodníků“ v Nizozemsku. Řeší tak zdanění fyzických osob vykonávajících zaměstnání na palubách lodí či letadel provozovaných v mezinárodní dopravě.

 Dopady zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2019

S účinností od 1. ledna 2019 dochází ke zvýšení minimální mzdy z nyní platných 12.200 Kč na částku 13.350 Kč. Minimální mzda je velmi důležitým údajem nejen pro pracovní právo, ale také pro daňové a pojistné zákony, jejichž některá ustanovení jsou na aktuální výši minimální mzdy velmi úzce navázána. Zvýšení minimální mzdy generuje od nového roku z pohledu zákona o daních z příjmů následující změny:

Výše zaručené mzdy pro rok 2019

Zvýšení minimální mzdy zvyšuje i zaručenou mzdu. Úroveň zaručené mzdy je upravena Nařízením vlády č. 567/2006 Sb., kdy jednotlivé druhy prací jsou zařazeny do 8 skupin dle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací.

V první skupině činí od 1. 1. 2019 nejnižší úroveň zaručené hodinové mzdy 79,80 Kč, resp. měsíčně 13.350 Kč. V ostatních vyšších skupinách nejnižší úroveň zaručené mzdy odpovídajícím způsobem dále stoupá. Například pro třetí skupinu vzroste zaručená měsíční mzda v roce 2019 z letošních 14.900 Kč na nových 16.280 Kč. Zmíněná třetí skupina se týká podle přílohy uvedeného Nařízení vlády např. „obsluhy zákazníků podle jejich objednávek v restauračních zařízeních nebo u baru včetně míchání nápojů, stolničení a inkasa tržeb“.  Nestačí tudíž jen dodržet minimální měsíční mzdu 13.350 Kč platnou od 1. 1. 2019, ale je třeba prověřit, zda je pro konkrétní práci dodržena i výše zákonné zaručené mzdy.

 

Zpracoval KODAP, prosinec 2018

publikováno 18.12.2018
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close