skupina

Vracení DPH od roku 2010

vratky DPH ze zemí EU - podmínky

Aktualizováno 26.9.2012

Podmínky vracení DPH dle Směrnice Rady 2008/9/ES.

Záměrem této směrnice bylo zejména zjednodušení administrativy při podávání žádosti o vrácení DPH z jiných členských států. Od 1. 1 . 2010 podávají žadatelé žádost o vrácení DPH ve svém národním jazyce v členském státě svého sídla nebo místa podnikání. Ten žádost posoudí a zajistí její odeslání zahraničnímu správci daně do státu vrácení.

Při pracovních cestách do zahraničí a při zahraničních nákupech platíme zahraniční DPH, která je obsažena v cenách zboží a služeb. Při častých zahraničních cestách tvoří DPH nemalou část výdajů. Zatímco plnění do zahraničí je zpravidla osvobozeno od DPH, plnění přijatá v zahraničí často zahraniční dani z přidané hodnoty podléhají. Jedná se o ta zdaněná plnění, která jsou realizována na území daného státu a nemohou být od daně osvobozena. Současná evropská legislativa umožňuje požádat o vrácení daně z přidané hodnoty zaplacené v jiném členském státě EU. Vrácení zahraniční daně se bohužel netýká každého.

Žadatel o vrácení DPH musí splňovat následující kritéria:

 Požadavek na vratku DPH lze nárokovat zejména za tyto položky:

Vlastní podání žádosti probíhá elektronicky.

Žadatel podá žádost v českém jazyce nejpozději do 30. září kalendářního roku následujícího po období pro vrácení daně. Žádost je možné podat za období nejvýše jednoho kalendářního roku. Částka požadované vrácené daně musí být minimálně 50 EUR. Období, za něž je požadováno vrácení daně, může být i kratší, s výjimkou zbytku roku však musí činit nejméně tři měsíce. V takovém případě musí požadovaná daň převyšovat částku 400 EUR. Podle nových pravidel se již s žádostí nezasílají originály dokladů. Převyšuje – li však základ daně hodnotu 250 EUR v případě pohonných hmot nebo 1000 EUR v případě ostatních druhů pořízeného zboží nebo přijatých služeb, musí být žádost doplněna elektronickými kopiemi dokladů ve formátu pdf, jpg nebo tif. Uplatňované doklady musí splňovat náležitosti daňového dokladu v daném státě. Žadatel již nemusí předkládat potvrzení o registraci k DPH, český správce daně tuto skutečnost osvědčí při prvotním vyhodnocení žádosti. Splňuje – li žádost veškeré požadavky, správce daně zajistí její softwarový překlad do jazyka země, ve které je o vrácení daně žádáno. Nevyžádá – li si správce daně v zemi vrácení doplňující informace, je povinen do čtyř měsíců od přijetí žádosti svým úřadem oznámit rozhodnutí o vrácení daně.

Obdobně bude postupovat zahraniční plátce DPH, který splňuje podmínky pro vrácení české DPH. Svou žádost podá elektronicky ve svém státě, odkud bude elektronicky předána České daňové správě.

Často se ale stává, že český podnikatel při podrobnějším posouzení zjistí, že se již nenachází v režimu vracení DPH z jiného členského státu EU, ale v režimu povinné registrace k DPH v tomto státě.

Podrobněji o našich službách:

publikováno 21.06.2010
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close