skupina

Úroky z prodlení u peněžitých závazků - zjednodušení výpočtu

Od 1. 7. 2010 se opět mění způsob výpočtu úroků z prodlení. Dochází k tomu novelou nařízení vlády č. 142/1994 Sb., které bylo vydáno k provedení ustanovení § 517 odst. 2 občanského zákoníku a tudíž již dvakrát novelizováno.

Doposud byl výpočet úroku z prodlení značně komplikovaný tím, že za každé kalendářní pololetí prodlení bylo třeba sazbu úroku z prodlení přepočítat podle repo sazby platné pro dané pololetí, a to od počátku prodlení až do zaplacení. Od 1. 7. 2010 vstupuje v účinnost nové znění citovaného nařízení vlády, podle kterého se úrok z prodlení vypočítá takto: Výše úroků z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro poslední den kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o sedm procentních bodů.  Znamená to, že pro výpočet úroku bude platit po celou dobu prodlení stále stejná úroková sazba.
Pozor, uvedené zjednodušení se netýká úroků z prodlení, k němuž došlo přede dnem nabytí účinnosti posledního novelizujícího nařízení č. 33/2010 Sb. V těchto případech se úročení řídí dosavadní právní úpravou.

publikováno 07.05.2010
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close