skupina

Tvoříte dohadné nákladové položky na roční odměny zaměstnanců? Pozor na jejich daňovou uznatelnost!

V řadě společností může některým zaměstnancům vznikat po skončení roku nárok na vyplacení ročních odměn. Nárok bývá často provázán s dosaženými hospodářskými výsledky za uplynulý rok, s jejich schválením valnou hromadou, ale může být požadován i souhlas nadřízeného manažera nebo představenstva společnosti. Firma v takové situaci řeší otázku, zda do nákladů uplynulého roku zařadit i dohadné položky na tyto roční odměny, jenž budou vyplaceny v roce následujícím, po ukončení jejich schvalovací procedury.

Tímto tématem se v nedávné době zabýval i Nejvyšší správní soud (č.j. 8 Afs 35/2010). V projednávaném případu společnost dohadné položky k 31.12. vytvořila a snížila si tak o ně základ daně daného roku. Finanční úřad a posléze i finanční ředitelství tento náklad posoudilo jako daňově neuznatelný, s odůvodněním, že prokazatelný nárok na odměny vznikl zaměstnancům nikoliv k 31.12., ale až v průběhu následujícího zdaňovacího období, kdy byly splněny všechny podmínky, které si společnost ve svých vnitřních předpisech stanovila.

S tímto názorem se ztotožnil i Nejvyšší správní soud. Uvedl při tom, že zásadní je v této věci posouzení, zda roční odměna zaměstnanců byla tzv. nárokovou či nenárokovou složkou mzdy. Je-li situace taková, že je zaměstnavatel povinen poskytnout plnění, pokud zaměstnanec splní sjednané předpoklady a podmínky, jde v takovém případě o nárokovou složku mzdy. Pokud však jde o takovou složku mzdy, na kterou vzniká nárok, bez ohledu na splnění dalších sjednaných předpokladů a podmínek pro její poskytnutí, až na základě zvláštního rozhodnutí zaměstnavatele o jejím přiznání, jde o nenárokovou složku mzdy, která má povahu nároku pouze fakultativního.

V projednávané věci bylo ke vzniku nároku na roční odměnu mimo jiné třeba, aby společnost dosáhla předpokládaných ekonomických výsledků, dále aby konkrétní funkčně nadřazená osoba tuto odměnu navrhla, jiná určená osoba tuto odměnu schválila a rovněž aby došlo ke schválení auditovaného hospodářského výsledku představenstvem žalobce. Pokud by kterýkoli z uvedených předpokladů nenastal, nárok na výplatu roční odměny by konkrétnímu zaměstnanci nevznikl a již zaúčtovaný výdaj by následně nebyl vynaložen. K 31.12. proto nelze považovat roční odměny za nárokovatelnou složku mzdy zaměstnance. Z těchto důvodů potvrdil NSS názor správce daně, že dohadné nákladové položky nebyly zaúčtovány k 31.12. oprávněně, a že roční odměny jsou v tomto případě daňově uznatelným nákladem až následujícího roku, kdy byly splněny všechny podmínky pro to, aby se odměna stala nárokovou.

Z výše uvedené kauzy vyplývá, že před případným zaúčtováním dohadných položek na roční odměny zaměstnanců se proto rozhodně vyplatí prostudovat pečlivě pravidla pro jejich vyplácení.

Poradci KODAP jsou připraveni být Vám nápomocni.

publikováno 03.05.2011
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close