skupina

SRN - nová úprava prokazování vývozu do třetích zemí a dodávek do JČS EU od 01.01.2012 - účinnost odložena na 1.7.2012

Spolkové ministerstvo financí vydalo 13.10.2011 vyhlášku, kterou nově – počínaje 1.1.2012 ukládá podnikatelům, kteří vyvezou zboží do třetích zemí nebo dodají zboží do jiného členského státu EU (dále jen JČS EU) povinnost prokázat tuto skutečnost. Tato vyhláška má zamezit fingovanému vývozu či dodání do JČS EU ve všech případech. Jednotně proto upravuje, že podnikatel, který z území Německa vyváží nebo dodává zboží do jiného členského státu EU je povinen prokázat, že zboží bylo skutečně dodáno příjemci ve třetí zemi nebo v JČS EU. Vedle daňového dokladu vystaveného dodavatelem je jednotným dokladem prokazujícím, že podnikatel uskutečnil vývoz či dodání zboží do JČS EU tzv. potvrzení o doručení zboží. Potvrzení má být dokládáno i pokud německý podnikatel zboží ze SRN do JČS EU přemístil, včetně případů, kdy jej poslal jen ke zušlechtění.

Obsah potvrzení
Toto potvrzení musí vystavit příjemce zboží (obchodní partner dodavatele v zahraničí či v JČS EU) a potvrzení musí obsahovat následující náležitosti:

„Potvrzení o potvrzení“
Potvrzení může být vydáno přímo dodavateli nebo také speditérovi. Bude-li potvrzení předáno speditérovi, musí speditér dodavateli písemně potvrdit, že potvrzení odběratele má.

Problémy praktické realizace
Problémy tohoto nařízení jsou patrné. Vyhláška Spolkového ministerstva financí SRN tím prakticky ukládá povinnost vystavovat potvrzení zahraničním subjektům, které předpis ani nemusí znát. Pokud ale potvrzení nevystaví (což nemusí – německý orgán jim tuto povinnost nemůže uložit) dostanou do daňových problémů své dodavatele. Ti by pak totiž museli takové neprokázané dodání do JČS zatížit německou daní, případně by ji německou DPH zatížil příslušný německý finanční úřad při kontrole, a to i s příslušným úrokem z prodlení. Otázkou rovněž je, zda budou spedice ochotny tato potvrzení o dodání vyžadovat a ještě písemně potvrzovat dodavateli v SRN, že jej mají. Vyhláška pak počítá s tím, že v případě kontroly u dodavatele vyzve příslušný německý FÚ spedici, aby mu potvrzení doložila!?! I podnikatelské kruhy v SRN jsou z vyhlášky a její realizace v rozpacích, v rozpacích je i německá IHK (Industrie und Handelskammer). Jak to bude následně německé kontrole na výzvu dokládat například český nebo polský speditér, který zboží vezl ze SRN do ČR?

Spolkové ministerstvo financí vydalo k této vyhlášce 9.12.2011 ještě další vyhlášku, která jen pro účely kontrol odkládá dokládání realizace vývozu či dodání do JČS EU do 31.3.2012. 

Jak patrno, je realizace vyhlášky velice nejasná. Situaci budeme sledovat i ve spolupráci s našimi zahraničními partnery a budeme se snažit vás o novinkách v této věci informovat. Je ale jasné, že pokud dostáváte zboží od dodavatelů ze SRN, setkáte se dříve nebo později s požadavkem, abyste na dodané zboží vystavili potvrzení.

Potvrzování odběru zboží z Německa – další odklad

Protože je realizace tohoto opatření značně náročná, odložilo Spolkové ministerstvo financí účinnost tohoto opatření původně na 1.4. a nyní prodloužilo termín uplatnění až na 1.7.2012. Navíc k tomu rozeslalo návrh dopisu, kterým postup vysvětluje a upravuje. V něm se mimo jiné uvádí, že podoba potvrzení není přísně formalizovaná, povinný je však obsah. Připouští i jiné důkazní prostředky, ale jen výjimečně a v případě, že nebude pochyb o tom, že zboží skutečně opustilo území SRN. K tomu zasílá v příloze dopisu i doporučené formuláře o dodání zboží do jiného členského státu EU – v případě vlastní dopravy dodavatele či odběratele a v případě dopravy speditérem. Navíc uvádí, že uznávat bude pouze potvrzení v němčině, případně angličtině a francouzštině.

Vývoj dál sledujeme a do konce června Vás budeme o definitivním způsobu informovat.
 

publikováno 21.03.2012
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close