skupina

Sleva na dani pro pracující důchodce

Doporučení pro pracující důchodce, kteří přerušili k 1. 1. 2013 pobírání starobního důchodu a chtějí si uplatnit slevu na dani.

Níže uvedený text je doporučením, nikoliv radou podanou v rámci výkonu daňového poradenství. Je nutno počítat s tím, že níže předpokládaný průběh daňového řízení ve věci uplatnění slevy na poplatníka může být jiný a že prosazení práva na slevu může vést ke sporům s finanční správou. Autor tohoto textu negarantuje, že níže uvedený postup a z něho vyplývající případné spory povedou k domožení se slevy na poplatníka.

Více než 17.000 pracujících starobních důchodců si k 1. 1. 2013 přerušilo pobírání důchodu, aby si zachovali nárok na slevu na dani ve výši 24.840 Kč. Protože zaměstnavatelé svým pracujícím důchodcům tuto slevu neuplatňovali při výpočtu záloh, zůstává jediným prostředkem, jak se slevy domoci, podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob v řádné lhůtě do 1. 4. 2014 nebo v prodloužené lhůtě do 1. 7. 2014. Pracující důchodci - OSVČ musí podat daňové přiznání vždy.
 
V dané věci je podána správní žaloba, avšak nelze očekávat, že do data pro podání daňového přiznání 1. 4. 2014 a zřejmě ani do konce prodloužené lhůty 1. 7. 2014 (daňové přiznání podává zplnomocněný daňový poradce) bude znám pravomocný rozsudek správního soudu. Proto je potřeba při uplatnění slevy volit takové kroky, aby v případě, když soud dá finanční správě zapravdu, nebyli důchodci zatížení sankcemi z titulu penále ve výši 20 % z uplatňované slevy a úroku z prodlení ve výši cca 15 % za rok.

Doporučený postup
  1. Podejte řádné daňové přiznání a v tomto přiznání si neuplatňujte slevu na poplatníka, tj. nevyplňujte řádek 64 na straně 3. Současně ale na straně 3 vpravo nahoře zaškrtněte k otázce, zda jste pobírali k 1. 1. starobní důchod, odpověď NE.
  2. K daňovému přiznání přiložte žádost tohoto znění:
   "Věc: žádost o stejnopis platebního výměru

Žádám Vás v souladu s § 140 odst. 3 daňového řádu o stejnopis platebního výměru, kterým správce daně vyměří daň z příjmů fyzických osob za rok 2013. Stejnopis platebního výměru žádáme z důvodu, abychom zjistili, zda správce daně uplatnil ve vyměřovacím řízení slevu na dani na poplatníka dle § 35ba odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Podpis."

Na základě této žádosti zašle správce daně platební výměr do 30 dnů od jeho vydání. Z výměru potom zjistíte, zda správce daně slevu uplatnil - vyměřená daň bude nižší o slevu na dani, nebo zda slevu neuplatnil - vyměřená daň se bude rovnat dani vypočtené v přiznání.
  1. Je pravděpodobné, že u správce daně vzniknou tzv. pochybnosti a vyzve vás, abyste doložili příslušné doklady. Lze očekávat, že to budou doklady vztahující se k přerušení důchodu. V takovém případě jednejte v souladu s pokyny či výzvou správce daně.
  2. Pokud z platebního výměru zjistíte, že správce daně slevu uplatnil, potom požádejte o přeplatek.
  3. Pokud z platebního výměru zjistíte, že správce daně slevu neuplatnil, potom podejte dodatečné daňové přiznání, a to do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém vám byl doručen platební výměr. Dodatečné přiznání bude téměř shodné s řádným přiznáním. Zaškrtněte pouze v řádku 3 na straně 1 "dodatečné" a vpravo vyplňte datum zjištění důvodů pro podání dodatečného přiznání - datum doručení platebního výměru. Do řádku 64 vyplňte výši uplatňované slevy (max. 24.840 Kč) a upravte o ni řádky 70, 71, 74, příp. 75 až 77 a nakonec ř. 91.
 K dodatečnému daňovému přiznání přiložte odůvodnění:
"V dodatečném daňovém přiznání uplatňuji slevu na dani na poplatníka ve výši ......... Kč (max. 24.840 Kč), neboť jsou splněny zákonné podmínky podle § 35ba odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, k jejímu uplatnění. K 1. 1. 2013 jsem nepobíral/a starobní důchod, což dokládám žádostí o přerušení důchodu ze dne ........., rozhodnutím České správy sociálního zabezpečení o vrácení neoprávněně vyplaceného starobního důchodu ze dne ......... ve výši ......... a dokladem o jeho vrácení (bankovní výpis nebo složenka)."

Dále k dodatečnému přiznání přiložte znovu žádost o stejnopis platebního výměru (viz výše).
  1. I zde je možné, že u správce daně vzniknou tzv. pochybnosti a vyzve vás, abyste doložili příslušné doklady.
  2. Pokud z dodatečného platebního výměru zjistíte, že správce daně slevu uplatnil, potom požádejte o přeplatek.
  3. Pokud z dodatečného platebního výměru zjistíte, že správce daně slevu neuplatnil, potom podejte odvolání, a to do 30 dnů od doručení platebního výměru.
Výše doporučeným postupem se mimo jiné sleduje získání časového prostoru, v němž by již mohl být znám rozsudek soudu v této věci, kde správní žalobu podal autor tohoto doporučení.

Michal Hron
pracující důchodce uplatňující slevu na dani
daňový poradce

aktualizováno:
Ústavní soud rozhodl o slevě na dani z příjmů pro pracující důchodce


publikováno 25.02.2014
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

Čtvrt století služeb KODAP
ETL Global
newsletter close