skupina

Sestavení a zveřejnění účetní závěrky za období započaté v roce 2016

Několik posledních měsíců Vás průběžně informujeme o změnách v účetních předpisech od 1. 1. 2016. Zásadní změny se týkají také sestavení účetní závěrky. Účetní závěrka může být sestavena v plném nebo zkráceném rozsahu. Informace o rozsahu a způsobu sestavení účetní závěrky jsou uvedeny ve vyhlášce.

Ve zkráceném rozsahu sestavují účetní závěrku účetní jednotky, které nepodléhají povinnému auditu, přitom rozlišujeme nově dvě úrovně sestavení, a to v případě mikro účetní jednotky (rozvaha sestavena jen v položkách označených písmenem, výkaz zisku a ztráty všechny položky) a malé účetní jednotky (rozvaha sestavena v položkách označených písmenem a římskou číslicí, výkaz zisku a ztráty všechny položky). Příloha k účetní závěrce je sestavena ve zkrácené podobě.

Závěrku v plném rozsahu sestavují mikro a malé účetní jednotky, které podléhají povinnému auditu, a také všechny střední a velké účetní jednotky. Součástí účetní závěrky je v případě středních a velkých účetních jednotek kromě přílohy k účetní závěrce v plném rozsahu povinně také přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu.

Účetní jednotky zveřejňují účetní závěrku v rozsahu, v jakém jimi byla sestavena, případně v jakém byla ověřena auditorem. Malé a mikro účetní jednotky, které nepodléhají auditu, nemusejí zveřejňovat výkaz zisku a ztráty, pokud jim to neukládá zvláštní právní předpis.

publikováno 11.05.2016
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

Čtvrt století služeb KODAP
ETL Global
newsletter close