skupina

Rozhodnutí ministra financí o prominutí daní postiženým povodní

Ministr financí rozhodl o prominutí části daně z příjmů fyzických osob, daně z příjmů právnických osob a jejich příslušenství všem, kdo byli postiženi povodní či záplavou.

Fyzickým osobám se promíjí úhrada daně z příjmů připadající poměrně na příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti a na příjmy z pronájmu, a to ve výši doložené škody na majetku používaném k dosažení těchto příjmů.
Promíjí se i příslušenství vzniklé z pozdní úhrady zálohy na daň se splatností od 2. 6. 2013 do 31. 12. 2013. Zde pro jistotu doporučujeme požádat o stanovení nižších záloh či přímo o jejich zrušení, aby jakýkoliv případný přeplatek na dani nemohl být použit na úhradu zálohy a mohl tak být vrácen.

Právnickým osobám se také promíjí daň z příjmů, a to za zdaňovací období, ve kterém došlo k postižení záplavou či povodní. Daň se promíjí ve výši doložené škody na majetku používaného k podnikání. Na základě individuální žádosti mohou být také právnickým osobám sníženy nebo zrušeny zálohy.

Fyzickým i právnickým osobám se dále promíjí příslušenství k dani (nezaměňovat s příslušenstvím za neuhrazení zálohy - viz výše), která byla splatná po 2. 6. 2013, pokud bylo povoleno posečkání s placením daně a daň byla uhrazena do 31. 10. 2013. Počítá se i povolení posečkání na základě žádosti podané zpětně. Výše vzniklé škody pro prominutí daně se dokládá posudkem pojišťovny či posudkem znalce zároveň s podáním daňového přiznání. Vzory všech výše uvedených žádostí jsou součástí Informace GFŘ k povodním. Je třeba mít na paměti, že prominutí se týká jen výše uvedených daní, tj. netýká se ani daně z přidané hodnoty, ani daně z příjmů ze závislé činnosti. Prominutí se také netýká daně, která byla doměřena na základě kontroly.

Poradci KODAP jsou připraveni Vám pomoci.


publikováno 17.06.2013
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close