skupina

Přehlédnutím „nespolehlivého plátce“ zaplatíte DPH za něj. Kritéria byla zpřísněna.

S účinností od 1. 10. 2014 Finanční správa doplňuje a zpřísňuje pravidla pro rozhodování o nespolehlivém plátci podle § 106a zákona o dani z přidané hodnoty.

Ke stávajícím kritériím o nespolehlivosti plátce, které jsou uvedeny v informaci GFŘ vydané v prosinci 2013, jsou v novém dodatku č. 2 doplněna další 4 nová kritéria, která mohou vést k označení plátce za nespolehlivého:
- opakovaně stanovená daň podle pomůcek a to alespoň za 2 zdaňovací období ze šesti po sobě jdoucích,
- neposkytování požadované součinnosti a nekontaktnost daňového subjektu,
- opakované porušení povinnosti podat včas či na výzvu správce daně povinné podání na DPH (přiznání, hlášení nebo výpis z evidence pro daňové účely), za porušení se má naplnění podmínky alespoň 2x v období dvanácti po sobě jdoucích měsíců,
- uvedení nepravdivého či neúplného údaje týkajícího se skutečného sídla daňového subjektu v rámci registrace k DPH (porušení bude správcem daně posuzováno až od 1. 1. 2015).

Dále byla změněna rozhodná výše nedoplatku pro posuzování spolehlivosti či nespolehlivosti plátce: rozhodný je evidovaný kumulativní nedoplatek na DPH po dobu nejméně 3 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ve výši 500 000 Kč (tj. podstatné snížení limitu oproti původnímu ve výši 10 mil Kč).

Riziko plynoucí z obchodování s nespolehlivým plátcem (tj. ručení za jím neodvedenou DPH) lze eliminovat vzájemně uzavřenou dohodou o odvodu DPH za nespolehlivého plátce (tzv. zvláštní způsob zajištění daně).

Úplné znění informace GFŘ naleznete na webu Finanční správy - zde.

publikováno 17.10.2014


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close