skupina

Povinná registrace k DPH - změna definice obratu

Novela zákona o dani z přidané hodnoty účinná od 1. 1. 2009 nově definuje pojem „obrat“ pro zjištění okamžiku povinné registrace k DPH.

Při stanovení obratu se nově bude sledovat souhrn úplat bez daně, včetně dotace k ceně, které osobě povinné k dani náleží za uskutečněná plnění, namísto současného sledování výnosů, popř. příjmů za tato plnění. 

U fyzických osob, které vedou daňovou evidenci, tak dochází k významnému rozdílu. Na rozdíl od roku 2008, kdy se uskutečněná plnění zahrnují do obratu až v okamžiku reálného příjmu peněz za tato plnění, od roku 2009 se sjednaná úplata zahrne do obratu již v okamžiku uskutečnění plnění bez ohledu na to, kdy bude úplata provedena.

Vzhledem k tomu, že ani vystavení dokladu, resp. jeho zaúčtování do výnosů, není rozhodným okamžikem při sledování obratu, k odlišnému přístupu dojde i u osob vedoucích účetnictví.

Nově se budou sledovat pouze uskutečněná plnění s místem plnění v tuzemsku. Úplata za plnění, která nejsou předmětem daně, protože mají místo plnění mimo tuzemsko, se do obratu v roce 2009 již nezahrne. Do obratu se budou zahrnovat úplaty za tuzemská zdanitelná plnění, za plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně a za plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně podle § 54 až 56 ZDPH, nejsou-li doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně.

Do obratu se nadále nezahrnuje úplata z prodeje hmotného majetku a odpisovaného nehmotného majetku ve smyslu definice zákona o daních z příjmů nebo pozemků, o kterých osoba povinná k dani účtuje nebo vede evidenci.

Obrat se nadále sleduje za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Za měsíce roku 2008 se bude obrat sledovat dle „staré“ úpravy, tj. dle úpravy před účinností novely zákona, a za měsíce roku 2009 dle „nové“ úpravy, tj. dle novelizovaného znění účinného od 1.1.2009. Oba takto zjištěné obraty se sečtou.

K zásadní změně dojde po novele zákona rovněž při stanovení obratu u veřejnoprávních subjektů.

Pro všechny neplátce tak bude sledování obratu pro povinnou registraci k DPH poměrně náročnou agendou.

publikováno 11.11.2008
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close