skupina

Pomoc zaměstnavatelů zaměstnancům zasaženým povodní

V současné době se sever Čech potýká s následky katastrofálních povodní. Mnozí zaměstnavatelé mají snahu v této situaci pomoci svým zaměstnancům, kteří se dostali vlivem událostí posledních dní do tíživé životní situace. V této souvislosti mají zaměstnavatelé několik možností jak pomoci přímo svým konkrétním zaměstnancům (doporučení byla konzultována s pracovníky Ministerstva financí a Ministerstva práce a sociálních věcí):
 
1. Zaměstnavatel může poskytnout zaměstnanci pracovní volno na odstraňování následků povodní v osobním zájmu zaměstnance nebo v zájmu veřejném (např. hygienické důvody, zřícení budovy). Volno se poskytuje na dobu nezbytně nutnou bez náhrady mzdy. Vnitřním předpisem nebo písemnou dohodou je však možno stanovit, že za tuto dobu zaměstnanec náhradu mzdy obdrží, případně se může zaměstnavatel se zaměstnancem dohodnout že si takto zameškanou dobu napracuje.
 
2. Pokud by byl v souvislosti s povodněmi vyhlášen stav nouze (vyhlášený vládou ČR na základě ústavního zákona č.110/1998 Sb. o bezpečnosti České republiky) může zaměstnavatel zaměstnanci poskytnout jednorázovou sociální výpomoc až do výše 500 000 Kč. Pro zaměstnance by byla částka poskytnuté sociální výpomoci osvobozena od daně z příjmu ze závislé činnosti a nepodléhala by ani sociálnímu a zdravotnímu pojištění. Zaměstnavatel by však musel tyto finanční prostředky vyplatit z fondu kulturních a sociálních potřeb příp. ze sociálního fondu nebo ze zisku po zdanění, anebo na vrub nedaňových nákladů.
 
3. V současné době stav nouze vláda nevyhlásila. I v  tomto případě může zaměstnavatel  poskytnout zaměstnanci jednorázovou finanční sociální výpomoc. Z takto poskytnuté sociální výpomoci je zaměstnavatel povinen odvést daň z příjmu ze závislé činnosti ve výši 15 %, neboť se jedná o příjem plynoucí zaměstnanci v souvislosti s výkonem závislé činnosti a podmínka pro jeho osvobození není splněna. Sociální a zdravotní pojištění zaměstnavatel ani zaměstnanec neodvádí při splnění tří základních podmínek: jde o jednorázovou sociální výpomoc, zaměstnanec se dostal do mimořádně obtížných poměrů a tyto mimořádně obtížné poměry nastaly z důvodů živelní pohromy, požáru, ekologické nebo průmyslové havárie nebo jiné mimořádně závažné situace. Daň bude tedy v tomto případě počítána z hrubé mzdy nikoliv ze mzdy superhrubé. Z pohledu zaměstnavatele se však může jednat o daňový náklad dle § 24, odst.2 písm.j) bod 5 zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů, pokud nárok na tuto částku bude upraven vnitřním předpisem případně smlouvou mezi organizací a zaměstnancem.

publikováno 16.08.2010
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close