skupina

Nový výklad pravidel rozdělování zisku u akciových společností

Dovolujeme si Vás informovat o průlomovém rozsudku, který vydal Nejvyšší soud (dále jen „NS“) dne 27. 3. 2019, sp. zn. 27 Cdo 3885/2017-138. Tímto rozsudkem došlo k překonání dřívější judikatury ohledně lhůty, ve které je možné využít řádnou účetní závěrku akciové společnosti k rozdělení zisku.

Doposud bylo dovozováno, že rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku musí být učiněno nejpozději do 6 měsíců od příslušné účetní závěrky. NS nyní posuzoval danou otázku ve světle současného zákona o obchodních korporacích a konstatoval, že rozhodnout o rozdělení zisku lze na základě řádné účetní závěrky kdykoli až do konce následujícího účetního období. To znamená, že např. v listopadu letošního roku bude moci valná hromada rozhodnout o rozdělení zisku na základě účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2018 a nebude nutné věc řešit výplatou zálohy na podíl na zisku (nutnost sestavení mezitímní účetní závěrky).

NS ve zdůvodnění uvedl, že zákon o obchodních korporacích (na rozdíl od dřívějšího obchodního zákoníku) obsahuje výslovné ustanovení, které zabraňuje vyplacení podílu na zisku v situaci, kdy by byl takovou výplatou způsoben společnosti úpadek. Proto již není nutné trvat na dřívějším výkladu ohledně „využitelnosti“ účetní závěrky pouze po dobu 6 měsíců od jejího zpracování.

Uvedeným rozsudkem je zároveň připuštěno, aby valná hromada rozhodla o rozdělení části zisku členům volených orgánů (tantiéma), aniž by současně rozdělila zisk mezi akcionáře (dividenda), a to za předpokladu, že výplata tantiémy je zakotvena ve stanovách společnosti a pro nerozdělení dividendy mezi akcionáře existují důležité důvody.

publikováno 30.08.2019
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close