skupina

Nová povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí

Novou povinnost podat daňové přiznání přinesla schválená novela zákona k dani z nemovitých věcí (původně k dani z nemovitostí). Obecně je totiž stanovena povinnost podat do 31. 1. 2014 daňové přiznání v případě, že dojde ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně nebo ke změně v osobě poplatníka.

Nově důvodem pro podání přiznání může být změna při výpočtu sazby daně u zdanitelných staveb k podnikání. Základní sazba daně se u těchto staveb zvyšuje o 0,75 Kč za každé další podlaží, pokud zastavěná plocha nadzemního podlaží přesahuje jednu třetinu zastavěné plochy stavby. Ve znění zákona platném do 31. 12. 2013 se u těchto staveb však zvyšovala sazba daně povinně za každé nadzemní podlaží, a to bez ohledu na jeho velikost. Dalším důvodem pro podání daňového přiznání je nově změna zdanění pozemku s vlečkou.

Novinkou je dále ustanovení, které vyjímá z předmětu daně z pozemků pozemky, které jsou součástí jednotky (myšleno "bytové") a pozemky ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek užívané s těmito jednotkami. Tyto pozemky budou nově zdaněny jako celek společně s jednotkou v rámci daně ze staveb zvýšením koeficientu pro výpočet upravené podlahové plochy jednotky z 1,20 na 1,22, je-li součástí jednotky pozemek přesahující zastavěnou plochu budovy nebo je s jednotkou využíván pozemek ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek. Obě tyto změny však nejsou důvodem pro podání daňového přiznání, správce daně vyměří daň v nové výši z moci úřední sám.

Při nesplnění povinnosti podat v zákonné lhůtě daňové přiznání hrozí poplatníkům sankce - pokuta za opožděné podání.


publikováno 02.01.2014


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close