skupina

Nemocenské pojištění od 1. ledna 2009

Od 1. ledna 2009 je nemocenské pojištění upraveno novým zákonem, a to zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon byl schválen dne 14.3.2006 a měl nabýt účinnosti dnem 1.1.2007. Jeho účinnost však byla odložena celkem o 2 roky, tzn. že nabývá účinnosti dne  1.1.2009.

Informace pro zaměstnavatele:
 • Rozdělování zaměstnanců na malé a velké organizace již podle nového zákona ztrácí opodstatnění a pro obě skupiny se bude používat obecný pojem zaměstnavatel.
 • Nemocenské pojištění (zúčtování a výplatu nemocenských dávek) provádějí od 1. ledna 2009 pouze orgány nemocenského pojištění, tj. okresní správy sociálního zabezpečení a příslušné služební útvary (př. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor atd.).
 • Mění se číselník druhu činností zaměstnanců, který se uvádí na hlášení do registru pojištěnců. Jedná se o základní identifikační údaj pojistného vztahu,  a proto je třeba, aby zaměstnavatelé používali nový kód druhu činnosti při všech hlášeních týkajících se zaměstnance, ať na tiskopisu, ale i v případě e-podání přes PVS. Číselník druhu činnosti je zveřejněn na webových stránkách ČSSZ.
 • Zaměstnavatel je od 1.1.2009 povinen používat  nové předepsané tiskopisy, jejichž vzory jsou zveřejněné na webových stránkách ČSSZ.
 • Od ledna 2009 se budou používat nové 10-místné variabilní symboly, o změně budou zaměstnavatelé individuálně informováni příslušnou OSSZ.
 • Od 1. 1. 2009 dochází ke změně předčíslí účtu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení. Nový účet se použije poprvé při platbě pojistného   za leden 2009 hrazeného v únoru 2009.
 • Podle nové právní úpravy je pojistné na sociální zabezpečení splatné vždy od   1. do 20. dne následujícího  kalendářního měsíce, splatnost pojistného se tedy již neřídí stanoveným výplatním termínem. Toto nové ustanovení se použije poprvé při platbě pojistného za leden 2009 hrazeného v únoru 2009.
 • Zrušení pracovního poměru ve zkušební době.  Zatímco nyní (r. 2008) je možné zrušit pracovní poměr zaměstnance ve zkušební době i v průběhu pracovní neschopnosti, od 1. 1. 2009  zaměstnavatel nemůže zrušit pracovní poměr ve zkušební době v době prvních 14 dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance .
 • Snížení pojistného. Pojistné na sociální zabezpečení hrazené zaměstnavatelem se od 1. 1. 2009 sníží ze současných 26 % na 25 %. Od tohoto pojistného si pak zaměstnavatel odečte polovinu vyplacených náhrad mezd za nemoc. Pojistné hrazené zaměstnancem se sníží z 8 % na 6,5 % (původně bylo schváleno snížení pojistného hrazeného zaměstnancem z 8% na 7,9%).
 • I nadále dohoda o provedení práce nezakládá účast na nemocenském pojištění, tzn. že zaměstnanci na dohodu o provedení práce nemají i nadále nárok na nemocenské dávky, ale ani na náhradu mzdy.

Oznamovací povinnost zaměstnavatelů od 1.1.2009

 • Zaměstnavatel musí být přihlášen v registru zaměstnavatelů a dále je povinen mít evidovány v tomto registru všechny své mzdové účtárny.
 • Formou seznamu  nejpozději do 31.1.2009 je povinen odhlásit zaměstnance, kteří už nebudou účastni nemocenského pojištění (podrobněji v oddíle Nemocenské pojištění bod 3).
 • Zaměstnavatel je povinen písemně ohlásit příslušné OSSZ do 31.1.2009  zaměstnance u kterého zaměstnání přechází z období před 1.1.2009 do období po 31.12.2008, že je jeho zaměstnání od 1.1.2009 zaměstnáním malého rozsahu *
 • Dále je povinen písemně  oznámit  OSSZ  do  31.1.2009 zaměstnávání smluvního zaměstnance.
 • Písemně oznámit OSSZ do 31.1.2009, že  zaměstnávání zaměstnance, který má místo výkonu práce trvale v cizině, nezakládá účast na nemocenském pojištění, protože je povinně důchodově pojištěn ve státě místa výkonu práce.

Povinnosti zaměstnavatele v nemocenském pojištění:

 • Zaměstnavatel je povinen  poskytovat náhradu mzdy za pracovní dny po dobu prvních 14 kalendářních  dnů dočasné pracovní neschopnosti či karantény (dále jen DPN**) svého zaměstnance.
 • Náhrada mzdy nepodléhá zdanění, ani odvodu pojistného na zdravotní pojištění a pojistnému na sociální zabezpečení.
 • Náhrada mzdy náleží zaměstnanci, který  splňuje podmínky nároku na nemocenské. Náhrada mzdy náleží za pracovní dny , a to jen v době trvání pracovního vztahu.
 • Náhradu mzdy při DPN bude poskytovat zaměstnavatel ze svých prostředků, přičemž o polovinu zákonem stanovené a vyplacené náhrady mzdy za dobu DPN sníží odvod pojistného na sociální zabezpečení za příslušný měsíc. Poskytne-li více, než stanoví zákon, musí ze svých prostředků plně hradit tu část náhrady mzdy za dobu DPN, která byla zaměstnancům poskytnuta nad zákonem stanovenou výši (tato část ovšem již podléhá zdanění a odvodu pojistného na sociální zabezpečení a zdravotního pojištění).
 • Náhrada mzdy při DPN nepřísluší za první 3 pracovní dny. Při nařízené karanténě bude náležet náhrada mzdy i za první 3 pracovní dny trvání karantény.
 • Náhrada mzdy přísluší jen za pracovní dny (plánované směny). Pro účely poskytnutí náhrady mzdy v době nemoci.je zaměstnavatel proto  od 1.1.2009 povinen zaměstnanci, který dosud neměl určené pracovní dny (plánované směny), např. v dohodě o činnosti apod.,  stanovit rozvržení týdenní pracovní doby do směn a tyto směny předem určit (alespoň fiktivně).
 • Způsob výpočtu náhrady mzdy a její poskytování je upraveno ustanoveními zákoníku práce.
 • Zaměstnavatel je povinen přijímat žádosti svých zaměstnanců o dávky nemocenského pojištění (tj. např. k tomu určenou část tzv. neschopenky, rozhodnutí o potřebě ošetřování, žádost o peněžitou pomoc v mateřství, žádost o vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství). K žádosti zaměstnavatel připojí vyplněný tiskopis „Příloha žádosti o dávku nemocenského pojištění“ a neprodleně vše předá  OSSZ příslušné k výplatě dávek.
             Nemocenské vyplácí příslušná OSSZ nejpozději do 1 měsíce po dni, ve kterém obdržela  
             potřebné doklady. Zaměstnanec má možnost si zvolit způsob výplaty dávky. Upřednostní-li
             výplatu na svůj účet vedený u peněžního ústavu v České republice, uvede v žádosti o dávku
             číslo tohoto účtu. Druhou možností je výplata v hotovosti (poštovní poukázkou); v takovém
             případě hradí  náklady za doručení.
 • Zaměstnavatel je povinen přijímat žádosti o dávky nemocenského pojištění i od bývalých zaměstnanců, kteří onemocní v tzv. ochranné lhůtě, tj. do 7 kalendářních dnů od skončení pracovního poměru (pokud pracovní poměr netrval kratší dobu).
 • Zaměstnavatel obstarává práce spojené s plněním úkolů v nemocenském pojištění na vlastní náklady.
 • Zaměstnavatel pokračuje ve výplatě dávek nemocenského pojištění, na které vznikl nárok před 1.1.2009 a tento nárok trvá i po 31.12.2008, a to po dobu nejvýše 1 roku. Zaměstnavatel může dávky vyplácet nejdéle do 31.12.2009. Po tomto datu je příslušná k výplatě dávek pouze OSSZ.
 • Vykonává-li zaměstnanec více zaměstnání, z nichž každé zakládá účast na pojištění, obdrží náhradu mzdy z každého zaměstnání; při souběhu nároků na tutéž nemocenskou dávku z více zaměstnáni se ale nově poskytne ze všech zaměstnání pouze jedna dávka (nemocenské) , která se vypočte z příjmů dosažených ve všech těchto zaměstnáních.

Oprávnění zaměstnavatele v souvislosti s poskytováním náhrady mzdy v prvních 14 kalendářních dnech dočasné pracovní neschopnosti

 • Zaměstnavatel má oprávnění kontrolovat, zda zaměstnanec dodržuje stanovený režim dočasně práce neschopného zaměstnance, pokud se jedná o povinnost zdržovat se v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek, po dobu prvních 14 kalendářních dnů DPN.
 • O kontrole pořizuje písemný záznam, ve kterém uvede výsledek kontroly.
 • Pokud bylo zjištěno porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance, zasílá zaměstnavatel záznam o kontrole zaměstnanci, ošetřujícímu lékaři a příslušné OSSZ.
 • Zaměstnavatel je oprávněn dát příslušné OSSZ podnět ke kontrole důvodnosti trvání DPN a ke kontrole dodržování režimu dočasně práce neschopného zaměstnance. OSSZ provede kontrolu do 7 dnů od obdržení žádosti a o výsledku kontroly neprodleně zaměstnavatele písemně informuje.
 • Zaměstnavatel je oprávněn požadovat od ošetřujícího lékaře informaci o místě pobytu zaměstnance v době DPN a o rozsahu a době povolených vycházek.
 • Zaměstnavatel není oprávněn kontrolovat, čím se zaměstnanec v době DPN zabývá, jestliže se zdržuje v místě pobytu, které uvedl lékaři nebo pro které mu lékař povolil změnu místa pobytu.
 • Zaměstnavatel může snížit nebo neposkytnou náhradu mzdy i zpětně v rámci období 14 kalendářních dnů v případě zjištění porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce.
Poznámka:
Všechny případy porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance se doporučuje posuzovat individuálně s ohledem na jejich specifické okolnosti.
Doporučení:
Určit interní pravidla pro posuzování závažnosti porušení režimu a pro snížení, event. neposkytnutí náhrady mzdy. Vhodným dokumentem pro stanovení tohoto postupu je pracovní řád.
 • Porušení léčebného režimu nemůže zaměstnavatel hodnotit jako porušení pracovních povinností vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci a nejedná se tedy o možný výpovědní důvod.
 • Byla-li zaměstnanci povolena změna místu pobytu v době DPN v období prvních 14 kalendářních dnů DPN, je zaměstnanec povinen tuto změnu místa pobytu předem písemně nebo jinak prokazatelně oznámit zaměstnavateli.

Informace k pojmu Nemocenské pojištění:

 1. Nemocenského pojištění jsou účastni zaměstnanci a osoby samostatně výdělečně činné (dále jen OSVČ). Zaměstnanci jsou i nadále povinně účastni nemocenského pojištění, na rozdíl od OSVČ, jejichž nemocenské pojištění zůstává dobrovolné.
 1. U OSVČ není její účast na nemocenském pojištění podmíněna její účastí na důchodovém pojištění. OSVČ může být nově účastna nemocenského pojištění bez ohledu na placení záloh na důchodové pojištění, proto podmínkami pro vznik účasti na nemocenském pojištění bude kromě výkonu SVČ podání přihlášky k pojištění.
 1. Z okruhu nemocensky pojištěných osob se od 1. ledna 2009 vypouštějí společníci a jednatelé s.r.o. a komanditisté komanditní společnosti, kteří nejsou v pracovněprávním vztahu k této společnosti, ale vykonávají pro ni práci, za kterou jsou touto společností odměňováni a členové družstev, v nichž podmínkou členství není pracovní vztah k družstvu.  Nemocenské   pojištění    těchto  osob  končí   dnem   31.12.2008.    Z   důvodu skončení účasti na nemocenském  pojištění jim plyne ochranná lhůta, která činí pro  nemocenské  7 dnů a pro peněžitou pomoc  v mateřství  180  dnů,  pokud zaměstnání alespoň  po takovou dobu  trvalo.
 1. Z okruhu nemocensky pojištěných osob se od 1.ledna 2009 vypouštění studenti a žáci.
Důležité k bodu č. 3:  Odhlášení osob z nemocenského pojištění !
Osoby, které do 31. 12. 2008 byly účastny nemocenského pojištění, ale od 1. 1. 2009 již mezi  nemocensky pojištěné osoby patřit nebudou, je zaměstnavatel povinen odhlásit z pojištění u příslušné OSSZ. Odhlášení je třeba provést nejpozději do 31. 1. 2009 a současně oznámit, zda činnost těchto osob zakládá účast na důchodovém pojištění. Tito budou účastni důchodového pojištění, jestliže zúčtovaný příjem z této činnosti dosáhne v kalendářním měsíci částky rozhodného příjmu; pro rok  2009  je stanovena částka 5.900,- Kč. Odhlášení provede zaměstnavatel formou  „Hromadného seznamu“,  který je zveřejněn na webu ČSSZ, sekce tiskopisy, nemocenské pojištění.

Vysvětlivky:
* Za zaměstnání malého rozsahu (§ 7 zákona č. 187/2006 Sb.) se považuje zaměstnání,  v němž jsou splněny podmínky výkonu zaměstnání na území České republiky a délky trvání zaměstnání (zaměstnání trvalo nebo mělo trvat aspoň 15 kalendářních dnů),  avšak není splněna podmínka sjednání příjmu ze zaměstnání ve stanovené výši (tj. v roce 2009 alespoň 2 000 Kč). Při výkonu zaměstnání malého rozsahu je zaměstnanec pojištěn jen v těch kalendářních měsících, v nichž dosáhl alespoň příjmu v příslušné rozhodné výši platné k 1. lednu příslušného kalendářního roku (v roce 2009 alespoň 2 000 Kč).
** DPN – dočasná pracovní neschopnost

publikováno 19.12.2008


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close