skupina

Někteří plátci se od roku 2011 již nemusejí registrovat v zemích EU

Od 1.1.2011 vstoupilo v účinnost ustanovení čl. 3 Směrnice Rady 2008/8/ES týkající se místa plnění služeb vztahujících se k výstavním, kulturním, uměleckým, sportovním, vědeckým, vzdělávacím, zábavním nebo podobným akcím, jako jsou veletrhy a výstavy, včetně poskytnutí služby organizátorem této akce. Podle tohoto ustanovení je místem plnění takové služby, je-li poskytnuta osobě povinné k dani, místo, kde má tato osoba sídlo ekonomické činnosti. Tyto služby tak od uvedeného data spadají pod obecná pravidla týkající se místa plnění u služeb.

V českém zákoně o DPH tato pravidla upravuje § 9 odst. 1. Místo plnění podle místa konání akce zůstává zachováno pouze v případě, že je tato služba poskytnuta osobě nepovinné k dani anebo jedná-li se o službu, spočívající v zajištění vstupu na kulturní, umělecké, sportovní, vědecké, vzdělávací, zábavní nebo podobné akce, jako jsou veletrhy a výstavy, nebo vedlejší služby související s tímto vstupem osobě povinné k dani.

Faktura vystavená pořadatelem výstav a veletrhů v jiných členských státech českému vystavovateli nebo poskytovateli výstavních služeb tak musí být nyní vystavována na jeho české DIČ zásadně bez DPH. Daň bude příjemcem vypořádána v domovském státě na principu reverse-charge. Rovněž čeští poskytovatelé výstavních a veletržních služeb budou vystavovat své faktury s místem plnění podle sídla svých zákazníků. Pro české subjekty tedy přímo s českou DPH.

Uvedené ustanovení 8. Směrnice by mělo být k rozhodnému datu implementováno do národních zákonů o DPH. Vzhledem k tomu, že ne všude aktuální podoba příslušného zákona 8. Směrnici odpovídá (např. v ČR dojde k pravděpodobné platnosti novely ZDPH až od 1.4.2011), je třeba se v jednotlivých případech opřít o přímý účinek tohoto předpisu. V této souvislosti upozorňujeme na skutečnost, že právně závazný je pouze originální anglický text Směrnice. Tento fakt je obzvláště důležitý s  ohledem na to, že v českém překladu příslušného ustanovení je závažná chyba, která smysl textu oproti anglickému originálu zcela obrací.

Zájemcům rádi poskytneme potřebné konzultace a pomoc s ukončením dosavadních registrací v jiných členských státech EU.

publikováno 21.01.2011
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close