skupina

Jaký má vliv insolvenční řízení na vyplácení mzdy?

V praxi se zaměstnavatelé mohou setkat i s tím, že ve vztahu k zaměstnanci je zahájeno insolvenční řízení, a to ať již na základě dlužnického návrhu nebo návrhu věřitele. S tímto okamžikem jsou pak spojeny některé povinnosti zaměstnavatele v oblasti výplaty mzdy, jejichž nedodržení se může negativně odrazit v majetkové sféře zaměstnavatele a je tedy vhodné jim věnovat náležitou pozornost.

Je třeba rozlišovat případy, kdy je zahájeno insolvenční řízení se zaměstnancem a zároveň u něj jsou prováděny srážky ze mzdy, a kdy tyto srážky v souběhu s insolvenčním řízením prováděny nejsou. Nejprve se budeme věnovat situaci, kdy je zahájeno insolvenční řízení a srážky ze mzdy nejsou ve vztahu k zaměstnanci prováděny.

Od zahájení insolvenčního řízení (podání insolvenčního návrhu) do zjištění úpadku zaměstnance je zaměstnavatel povinen vyplácet mzdu přímo zaměstnanci, pokud nebylo vydáno předběžné opatření, kterým se zaměstnavateli stanovuje povinnost poukazovat mzdu předběžnému správci, nebo neprobíhá exekuce srážkami ze mzdy (viz níže). Od zjištění úpadku a prohlášení konkursu je pak třeba vyplácet mzdu jakožto součást majetkové podstaty již insolvenčnímu správci. Pokud se bude úpadek zaměstnance řešit oddlužením – splátkovým kalendářem – měla by být zaměstnavateli soudem stanovena povinnost k poukazování příslušné částky na účet insolvenčního správce, o čemž by měl být zaměstnavatel informován. Pokud by zaměstnavatel vyplatil mzdu zaměstnanci, byť tak měl učinit ve prospěch insolvenčního správce, může se insolvenční správce domáhat na zaměstnavateli doplacení.

Byla-li by proti zaměstnanci zároveň vedena exekuce srážkami ze mzdy, již od okamžiku zahájení insolvenčního řízení by měl zaměstnavatel sráženou část deponovat u sebe a nevyplácet exekutorovi, potažmo oprávněnému. V návaznosti na výsledek insolvenčního řízení je zaměstnavatel následně povinen částku vyplatit buď exekutorovi (oprávněnému), insolvenčnímu správci, případně zaměstnanci.

Na základě výše uvedeného tak lze doporučit u zaměstnanců vést kontrolu nahlédnutím do insolvenčního rejstříku, zda proti nim není vedeno insolvenční řízení, popř. v jaké fázi se takové řízení nachází, aby měl zaměstnavatel povědomí o své povinnosti k výplatě mzdy příslušné osobě. Sledování insolvence je možné zajistit i u externích společností, které se tímto zabývají a které elektronicky zasílají zprávy o jakýchkoliv změnách v insolvenčním rejstříku týkajících se sledované osoby.

publikováno 14.12.2017
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close