skupina

Fyzické osoby mají novou povinnost – oznamovat FÚ osvobozené příjmy nad 5 milionů Kč

Fyzické osoby (podnikatelé i nepodnikatelé) mají už za rok 2015 novou povinnost - oznamovat finančnímu úřadu všechny příjmy, které jsou osvobozeny od daně z příjmů a jsou vyšší než 5 milionů Kč (hranice je stanovena pro každý osvobozený příjem samostatně). Nejčastěji se to bude týkat darů, dědictví, výher z loterií, sázek a podobných her či příjmů z prodeje hmotné movité věci například obrazu nebo automobilu, u něhož mezi jeho nabytím a prodejem uplynula doba delší než 1 rok.

Pro nově zavedené oznámení zatím není žádný předepsaný formulář ani tiskopis, lze však využít vzor dostupný na internetu Finanční správy. Oznámení musí obsahovat tři náležitosti, a to výši příjmu, popis okolností jeho nabytí a datum, kdy příjem vznikl (v případě dědictví to je den skončení řízení o dědictví). Oznámení musí poplatník podat ve stejné lhůtě jako daňové přiznání, tj. za rok 2015 do 1. 4. 2016 a v případě, kdy je ke zpracování a podání daňového přiznání zmocněn daňový poradce, do 1. 7. 2016. Lhůta 1. 4. platí i tehdy, jestliže jedinými příjmy poplatníka jsou ty osvobozené a daňové přiznání se tudíž nepodává.

Neoznamují se příjmy, o nichž si může správce daně zjistit příslušné údaje z rejstříků či evidencí, což se týká především údajů z katastru nemovitostí v případě prodejů pozemků nebo staveb.

publikováno 16.03.2016
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close