skupina

Důležité novinky v DPH v Evropě od 1.1.2010

Text je převzatý od partnerské kanceláře:

Küffner  Maunz  Langer  Zugmaier Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Zpravodaj DPH 13/2009

Jako obvykle bychom Vás chtěli informovat o změnách daňových sazeb v Evropě připravovaných k začátku nového roku. Jako reakce na hospodářskou krizi vypadají opět velice rozmanitě. Vedle toho bychom chtěli krátce zmínit několik dalších změn v zákonech o DPH, jako například rozsáhlé úpravy švýcarského zákona o DPH.

1. Změny sazeb daně

V Belgii bude možno od 1.1.2010 použít sníženou sazbu 12% také pro pohoštění v restauracích a pro cateringové služby. Do 31.12.2010 lze použít dočasně zavedenou sníženou sazbu 6 % pro stavební práce.

Ve Finsku má být řada změn. Všechny sazby daně mají být zvýšeny k 1.7.2010 o jeden procentní bod. Základní sazba daně bude zvýšena na 23 %. U prodeje potravin již k 1.10.2009 klesla sazba daně ze 17 % na 12 % a nyní bude zvýšena na 13 %. Tato sazba bude od 1.7.2010 použitelná i pro pohoštění v restauracích a cateringové služby. Silně snížená sazba daně, která je použitelná pro osobní dopravu nebo hotelnictví, bude zvýšena na 9 %.

Základní sazba daně ve Velké Británii bude po dočasném snížení k 1.12.2008 na 15 % s účinností od 1.1.2010 opět zvýšena na předchozí sazbu daně 17, 5 %. Pro všechny faktury, které byly rovněž vystaveny po 31.12.2009 v průběhu obvyklé lhůty 14 dní po uskutečnění dodání nebo jiného plnění, musí být v zásadě použita sazba daně 17,5 %. Pro dodání nebo jiné plnění uskutečněné před 1.1.2010 lze však také použít ještě sníženou sazbu 15 %. O detailech informuje britský FÚ v 45 stránkové přípise.

Irsko zvýšilo základní sazbu daně k 1.12.2008 na 21,5 %. Ta byla rovněž s účinností od 1.1.2010 vrácena na původní sazbu 21 %. Oproti jiným zemím se však použitá sazba daně neurčuje podle okamžiku uskutečnění plnění, ale podle dne, kdy byla faktura vystavena nebo by nejpozději vystavena být musela (15. den po skončení měsíce, ve kterém došlo k plnění). To znamená, že faktury vystavené po 31.12.2009 již mohou obsahovat sazbu daně 21 %, ačkoliv plnění bylo poskytnuto ještě před 1.1.2010.

Vláda na Islandu zamýšlí zvýšit od 1.1.2010 základní sazbu daně ze současných  24,5 % na 25 %.

Ve Švýcarsku bylo v referendu odsouhlaseno časově omezené zvýšení sazeb daně. Od 1.1.2011 do 31.12.2017 bude nyní základní sazba daně činit 8 % a snížené sazby budou 2,5 % a 3,8 %.

Španělsko bude kvůli zamezení  mezer v rozpočtu zvyšovat základní sazbu daně k 1.7.2010 ze 16 % na 18 % a sníženou sazbu ze 7 % na 8 %.

Česká republika se také k ozdravení státního rozpočtu s účinností od 1.1.2010 rozhodla zvýšit základní sazbu daně z 19 % na 20 % a sníženou sazbu daně z 9 % na 10 %.

Rádi bychom také poukázali na změny provedené už v průběhu roku 2009. Chorvatsko již zvýšilo základní sazbu daně z 22 % na 23 % s účinností od 1.8.2009. Maďarsko zvýšilo základní sazbu daně z 20% na 25 % s účinností od 1.7.2009. Hotelové a ubytovací služby od té doby podléhají snížené sazbě daně 18 %. Také Estonsko zvýšilo od 1.7.2009 základní sazbu daně z 18 % na 20 %.

2. Chorvatsko

Na cestě k žádoucímu vstupu do EU Chorvatsko dále přizpůsobilo k 1.1.2010 svůj zákon       o DPH evropským směrnicím.

Tak byl např. postup při vracení daně na vstupu podnikatelům nesídlícím v  Chorvatsku zbaven dosavadních omezení a dále přizpůsoben 13. směrnici ES. Předpokladem však je reciprocita se zemí sídla žadatele.

Mimoto existuje pro zahraniční firmy poprvé možnost a povinnost k registraci, jestliže jsou v Chorvatsku realizovány obraty. Až dosud byla pro tento účel předpokladem pobočka v Chorvatsku. Registrace musí být přitom provedena prostřednictvím chorvatského fiskálního zástupce, který se stane společně s plátcem daně spoludlužníkem.

Kromě toho bylo např. vedle mnoha dalších změn zavedeno osvobození od daně pro  finanční služby a systém opakovaných dodávek u komisionářských struktur.

3. Švýcarsko

Právo v oblasti DPH doznalo ve Švýcarsku k 1.1.2010 dalekosáhlých změn. 12.6.2009 byl k tomu schválen zcela revidovaný ZDPH.

Pravidla pro určení místa plnění byla v mnoha oblastech změněna a přizpůsobena ustanovením platným v EU. Stejně jako u unijního balíčku DPH bylo základní pravidlo určení místa plnění (dosud článek 14 odst. 1 ZDPH, nyní článek 8 odst. 1 nového zákona) podstatně změněno. Zatímco dosud platilo poskytnutí služby podle sídla poskytovatele, je nyní obecně aplikován princip místa příjemce služby. Kromě toho byly služby nově uspořádány. Např. restaurační služby nemají být zahrnuty do základního pravidla a pro tento účel místo toho platí princip místa výkonu činnosti. Pro přepravu zboží má naproti tomu do budoucna platit základní pravidlo Čl. 8 odst. 1 nového ZDPH. Zůstává ale úprava odlišná od zásad EU, podle níž se pronájem věcí považuje za dodávku.

Určení daňové povinnosti se zjednodušilo. Doposud sledované limity týkající se obratu (75.000 CHF/ 250.000 CHF) a daňové platební povinnosti (CHF 4.000) jsou nyní nahrazeny jednotným limitem obratu 100.000 CHF. Podnikatelé, kteří jsou ve Švýcarsku registrováni a v roce 2009 tohoto limitu nedosáhli, mohou do 31.1.2010 požádat o zrušení registrace. Nebude – li žádost švýcarské daňové správě podána, vychází se z předpokladu, že se plátce osvobození od daňové povinnosti zřekl.

Mimo to je do budoucna přípustný v plné výši odpočet daně za potraviny a nápoje, doposud omezený na 50 %.

4. Itálie

Italská vláda navrhla zavedení všeobecného postupu Revers-Charge pro všechny dodávky      a jiná plnění plynoucí od podnikatelů nemajících sídlo v Itálii podnikatelům se sídlem v Itálii. Italský parlament již signalizoval svůj principielní souhlas. O této změně ale ještě nebylo rozhodnuto. Změna vejde v platnost až uveřejněním ve Sbírce zákonů.

Hlášení Intrastatu mohou být v Itálii od 1.1.2010 podávána pouze elektronicky. Mimoto musí být opatřena elektronickým podpisem. Vedle dodávek věcí musejí být do budoucna hlášena také poskytnutá a přijatá plnění ostatních služeb. Podání má být prováděno čtvrtletně, pokud nebyl v předchozích čtyřech čtvrtletích překročen limit 50.000 EUR.

Text je převzatý od partnerské kanceláře:

Küffner  Maunz  Langer  Zugmaier Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Gümbelstraße 2
D-80636 München

www.kmlz.de

publikováno 22.12.2009


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close