skupina

Co dělat, když správce daně nerozhodne o žádosti o poskytnutí úroku ze zadrženého nadměrného odpočtu DPH?

Dostane-li se plátce DPH do situace, kdy v důsledku prověřování nadměrného odpočtu DPH je tímto postupem správce daně v konečném důsledku znevýhodněn, popř. ekonomicky poškozen, protože nemůže disponovat s částkou nárokovaného nadměrného odpočtu a využívat ji v rámci svého podnikání, je oprávněn požádat správce daně o odškodnění poskytnutím úroku z vratitelného přeplatku. Pokud správce daně o této žádosti nerozhodne a Odvolací finanční ředitelství podnět proti nečinnosti vůči tomuto správci daně neshledá důvodným a následně jej odloží, nezbývá pak plátci daně nic jiného, než podat ke správnímu soudu žalobu proti nečinnosti.

To vše zejména za situace, kdy správce daně ukončil postup k odstranění pochybností před nabytím účinnosti novely daňového řádu, tj. před 1.1. 2015, přičemž nečinnost správce daně za této situace byla i předmětem samotného soudního přezkumu. Současně s tím se judikatura správních soudů přiklání k závěru, který je znám z tzv. kauzy "Kordárna", podle něhož úrok z vratitelného přeplatku náleží plátci za dobu od uplynutí tříměsíční lhůty počínající běžet dnem následujícím po posledním dni lhůty k podání daňového přiznání, resp. dnem následujícím po dni podání opožděného daňového přiznání.

publikováno 13.06.2016


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close