skupina

Podpora podnikatelů

Aktualizováno k 15.6.2020

Článek obsahuje:

1. Program Antivirus

2. Program COVID III

3. Program COVID Praha

4. Program COVID II

5. Kompenzační bonus pro OSVČ

6. Kompenzační bonus pro společníky s.r.o.

7. "Ošetřovné" pro OSVČ

8. Odložení splátek úvěrů a hypoték až na 6 měsíců

9. Oklad nájemného pro podnikatele

10. Program EXPANZE

11. Podpora exportérů

12. Úvěr COVID I

1. Program ANTIVIRUS

Prodlouženo do 31. 5. 2020

Základní charakteristika:

V úterý 31. 3. 2020 vláda schválila návrh na úpravu programu Antivirus, který má pomoci firmám ochránit pracovní místa. Došlo k určité změně oproti původní struktuře podpory, ale stále platí, že stát prostřednictvím Úřadu práce ČR kompenzuje firmám vyplacené mzdové prostředky. Toto opatření má pomoci zaměstnavatelům lépe zvládnout současnou situaci, aby nebylo nutné sáhnout k propouštění.

Zaměstnavatelům je prostřednictvím tohoto programu poskytován příspěvek na plnou či částečnou úhradu náhrad mezd, které zaměstnancům náležejí z důvodu překážky na straně zaměstnance (nařízení karantény) nebo na straně zaměstnavatele (překážka – uzavření provozovny z důvodu nařízení vlády uzavřít provoz), je-li prokázáno, že překážka v práci vznikla v důsledku nákazy COVID-19.

Pro nárok na kompenzace je třeba splnit několik podmínek:

Podpora je poskytována ve dvou režimech:

Režim A – druh překážky:

Pro tento režim platí, že příspěvek od státu je ve výši 80 % vyplacené náhrady mzdy (včetně odvodů), maximálně do výše 39 000 Kč.

Režim B – druh překážky:

V rámci tohoto režimu zaměstnavatelé dostávají příspěvek od státu ve výši 60 % vyplacené náhrady mzdy (včetně odvodů), maximálně do výše 29 000 Kč.

Kdy, kde, jak?

Antivirus byl zahájen 6. dubna, kdy bylo možné podávat žádosti a aktuálně byl prodloužen až do 31. 5. 2020. Dle vyjádření ministerstva by mezi podáním žádosti a výplatou příspěvků Úřadem práce měla být prodleva jen v řádu několika dní.

Přesné podmínky a postup, jak o příspěvek žádat, je zveřejněn na webových stránkách MPSV. Podávání žádostí o všechny uvedené příspěvky je zcela elektronizované, a tedy bezkontaktní. Zaměstnavatelé tak nemusí volat na jednotlivé úřady práce nebo chodit na kontaktní pracoviště. Všechny potřebné informace jsou zveřejněny na webu MPSV i ÚP ČR. Na webech také funguje chatbot, který bude naprogramovaný, aby odpovídal i na dotazy související s programem.

Realizace podpory je nastavena tak, že zaměstnavatel žádá o refundaci vyplacených náhrad mezd po skončení vykazovaného období, tj. po skončení kalendářního měsíce, za který o příspěvek žádá. Za měsíc březen bylo tedy možné podávat žádosti od počátku měsíce dubna, za měsíc duben pak na začátku května.

2. Program COVID III

Základní charakteristika:

Program COVID III byl 18. května schválen vládou a je určený pro OSVČ a podniky zaměstnávající až 500 zaměstnanců, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření. Úvěry budou poskytovat spolupracující komerční banky, ČMZRB bude za ně vystavovat záruky.

Záruka je poskytována až do výše 90 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků do 250 zaměstnanců a až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků od 250 do 500 zaměstnanců. Maximální výše zaručovaného úvěru nesmí přesáhnout 50 mil. Kč a doba ručení činí nejvýše 3 roky. Podobně jako v předchozích případech musí být úvěry určeny k úhradě provozních výdajů, jako jsou např. mzdy, nájemné, platby za energie, úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur, pořízení zásob, materiálu apod.

Podnikatel o podporu žádá formou žádosti o úvěr u spolupracující komerční banky, která má s ČMZRB uzavřenou smlouvu o portfoliovém ručení pro Program COVID III. Podle sdělení ČMZRB mohou podnikatelé zahájit jednání o úvěru se svou bankou již nyní. Kompletní znění výzvy je zveřejněno na následujícím odkazu

3. Program COVID Praha

Příjem žádostí již byl ukončen

Základní charakteristika:

Od úterý 21. dubna mohou malí a střední podnikatelé působící v Praze, které negativně postihla vládní opatření proti šíření koronaviru, žádat Českomoravskou záruční a rozvojovou banku (ČMZRB) o poskytnutí záruky za úvěr komerční banky spolu s finančním příspěvkem na úhradu úroků. Příslušnou výzvu nazvanou COVID Praha v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR (OP PPR) schválili pražští zastupitelé.

Parametry poskytovaných záruk jsou shodné s programem COVID II, takže prostřednictvím úvěru je možné financovat provozní výdaje, které bezprostředně souvisí s překlenutím krizové ekonomické situace vyvolané šířením koronaviru SARS-CoV-2. Tyto výdaje musí být uhrazeny nejdříve 1. února 2020, v případě pořízení majetku se musí jednat o majetek příjemce podpory. Způsobilými výdaji jsou náklady na mzdy a energie, nájemné, dodavatelsko-odběratelské faktury, předfinancování pohledávek nebo pořízení materiálu, zásob a dalšího drobného majetku.

Výše zaručovaného úvěru je až 15 mil. Kč, finanční příspěvek na úroky může činit až 1 mil. Kč. Záruka se poskytuje až do výše 80 % jistiny úvěru a délka ručení je nejdéle 3 roky. Na program COVID Praha je vyčleněno 600 milionů korun, podnikatelé budou moci o záruku zažádat v úterý 21. dubna 2020 od 8:00 hodin prostřednictvím E-podatelny ČMZRB. Výzva je zveřejněna na následujícím odkazu.

4. Program COVID II

Příjem žádostí již byl ukončen, připravuje se program COVID III, který bude vyhlášen v polovině května.

Základní charakteristika:

V pondělí 30. 3. 2020 byla vyhlášena výzva v rámci programu COVID II, což je další program připraveny Ministerstvem průmyslu a obchodu ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s. (ČMZRB) na podporu malých a středních podnikatelů a živnostníků. Na rozdíl od programu COVID I se jedná o podporu podnikatelů prostřednictvím záruky za úvěry poskytované komerčními bankami a finančního příspěvku na úhradu úroků z tohoto úvěru. Příjem žádostí bude spuštěn 2. 4. 2020.

Prostřednictvím úvěru je možné financovat provozní výdaje, které bezprostředně souvisí s překlenutím krizové ekonomické situace vyvolané šířením koronaviru SARS-CoV-2. Tyto výdaje musí být uhrazeny nejdříve v den uzavření smlouvy o zaručovaném úvěru, v případě pořízení majetku se musí jednat o majetek příjemce podpory. Způsobilými výdaji jsou náklady na mzdy a energie, nájemné, dodavatelsko-odběratelské faktury, předfinancování pohledávek nebo pořízení materiálu, zásob a dalšího drobného majetku.

Výše zaručovaného úvěru je až 15 mil. Kč, finanční příspěvek na úroky může činit až 1 mil. Kč. Záruka se poskytuje až do výše 80 % jistiny úvěru a délka ručení je nejdéle 3 roky. Program je vypsán ve formě kolových výzev, kdy na každé kolo bude vypsána kapacita 1,5 mld. Kč. Po naplnění kapacity bude příslušné kolo uzavřeno pro příjem žádostí a další kolo bude vyhlášeno 10 pracovních dnů po ukončení předchozího kola. Jednotlivá kola jsou vyhlašována a uzavírána oznámením na webu https://www.cmzrb.cz/.

5. Kompenzanční bonus pro OSVČ

Aktualita:

Sněmovna schválila prodloužení období, za které bude možné získat kompenzační bonus pro OSVČ, až do 8. 6. 2020. Za období od 1. 5. do 8. 6. tak budou moci OSVČ získat až 19 500 Kč. Podmínky pro získání bonusu zůstávají v zásadě stejné, tzn. oprávněnými příjemci podpory jsou poškozené OSVČ s výjimkou těch, které jsou účastny na nemocenském pojištění jako zaměstnanci. Na základě přijatého poslaneckého pozměňovacího návrhu se ale nebude přihlížet k zaměstnání spočívajícímu v pedagogické činnosti. Žádosti je možné podávat od 7. 5. na tomto odkazu.

Zákon o kompenzačním bonusu prošel legislativním procesem a dne 14. dubna 2020 byl vyhlášen ve Sbírce zákonů (zákon č. 159/2020). Níže shrnujeme základní parametry: 

Žádosti lze podávat nejdříve od 15. dubna 2020 a nejpozději do 60 dnů po skončení bonusového období, tj. do 29. června 2020, po uplynutí této lhůty nárok na kompenzační bonus zaniká.  

Formulář žádosti s detailními pokyny je dostupný na stránkách Finanční správyPodpisem čestného prohlášení v žádosti OSVČ osvědčuje splnění podmínek pro výplatu bonusu. V případě pochybností je OSVČ povinna správci daně předložit a prokázat tyto skutečnosti. 

Žádosti je nutno odeslat na místně příslušný finanční úřad, kde je OSVČ registrována k dani z příjmů fyzických osob. Žádost lze podat těmito způsoby: 

Splnění podmínek pro poskytnutí bonusu může být předmětem následné kontroly finančního úřadu, proto doporučujeme shromažďovat jakékoliv dokumenty či jiné důkazy prokazující omezení činnosti v souvislosti se šířením COVID-19 (např. uzavření provozovny, omezení provozu, pokles příjmů, zrušení objednávek, zrušení či omezení dodávek atd.). 

6. Kompenzační bonus pro společníky s.r.o.

O kompenzační bonus mohou kromě OSVČ žádat i společníci „malých“ s.r.o. Jedná se o s.r.o., která splňuje současně následující 3 podmínky:

Kompenzační bonus lze čerpat za období od 12.3. do 8.6.2020, pokud je příslušná s.r.o. postižena koronavirovými opatřeními (např. uzavření provozovny, omezení dodávek či omezení poptávky). Denní výše bonusu je stanovena na 500 Kč.

V zákoně je dále jednoznačně uvedeno, že není přípustné čerpat společníkem kompenzační bonus, pokud ho současně čerpá jako podnikající OSVČ. Není ani možné, aby společník čerpal kompenzační bonus v případě majetkových účastí v několika různých s.r.o. více než jednou. Společníkovi dále kompenzační bonus nenáleží, pokud je z nějakého titulu účasten nemocenského pojištění jako zaměstnanec mimo společnost, kde je společníkem.

Formuláře žádosti v pdf či v interaktivní podobě jsou dostupné na webových stránkách Finanční správy.

 

7. "Ošetřovné" pro OSVČ

Aktualita:

Vláda schválila úpravu tohoto dotačního programu a dle nových podmínek bude možné podporu čerpat až do 30. června 2020 ve výši 500 za kalendářní den (tedy vč. víkendů a svátků). Podporu v této výši bude možné čerpat již za měsíc duben. Výzvu z dotačního programu, z něhož se „ošetřovné“ OSVČ vyplácí, MPO vyhlásí v tomto týdnu. Žádat o pomoc za měsíc duben bude možné od 11. května 2020.

Ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo program na zmírnění negativních dopadů epidemie koronaviru u OSVČ na hlavní činnost, které na základě mimořádného opatření vlády ČR proti šíření infekce COVID-19 nemohou vykonávat svoji podnikatelskou činnost z důvodu péče o:

Výše dotace činí:

Žadatel:

Příjem žádostí byl zahájen dne 1. 4. 2020 na tomto odkazu

8. Odložení splátek úvěrů a hypoték až na 6 měsíců

Základní charakteristika:

Senát v režimu zrychleného jednání schválil návrh úvěrového moratoria. Až na půl roku je možné odložit splácení úvěrů a hypoték sjednaných před 26. březnem 2020. Možnost odložení splátek se nevztahuje na kreditní karty, kontokorentní a revolvingové úvěry, operativní leasing nebo úvěry v souvislosti s obchody na kapitálovém trhu. Splátky také nelze odložit u úvěrů, u kterých jste byli k 26. březnu 2020 se splácením v prodlení delším než 30 dnů.

Odklad splátek je umožněn běžným spotřebitelům, OSVČ i firmám. Splácení mohou podle své volby odložit buď do 31. července nebo do 31. října letošního roku. Splátky se odloží od prvního dne měsíce následujícího poté, co dlužník oznámí tento záměr svému věřiteli, a prohlásí, že k tomuto kroku přistupuje z důvodů negativního ekonomického dopadu pandemie koronaviru. Tyto důvody však nemusí nijak prokazovat a věřitel je nebude zkoumat.

Pokud klient odložení splátky využije, délka splácení úvěru se adekvátně prodlouží. Splátky zůstanou ve stejné výši. Odklad splátek je bez poplatků a nepovede k negativnímu zápisu do registrů dlužníků. Během doby odkladu i nadále poběží úrok podle uzavřené smlouvy. Firmy budou tento úrok platit průběžně i během odložení splátky jistiny. Naopak spotřebitel a OSVČ jej zaplatí později, a to až po splacení celé jistiny.

Klient může odkladu v režimu zákonného moratoria využít i tehdy, pokud už předtím uzavřel s bankou dohodu o odložení splátek. V takovém případě si může vybrat variantu, která je pro něj výhodnější. Buď se může rozhodnout zachovat původní dohodu s bankou po celou dobu, na kterou byla uzavřena, nebo může tuto dohodu zachovat jen po část sjednané doby a následně vstoupit do režimu zákonného moratoria.

9. Odklad nájemného pro podnikatele

Vláda schválila odklad nájemného pro podnikatele. Firmy, které musely kvůli opatřením v kontextu s pandemií koronaviru uzavřít provoz, budou moci využít možnost odkladu nájemného. Ochranná lhůta poplyne od 12. března, kdy byl vyhlášen nouzový stav a potrvá do 30. června 2020. Návrh zákona schválila vláda, nyní půjde ve stavu legislativní nouze do Poslanecké sněmovny.

Dle vládního návrhu nebude moci dát pronajímatel podnikateli výpověď, pokud neschopnost platit nájem souvisí s pandemií. Na uhrazení splátek budou mít podnikatelé dva roky, do 31. března 2022. Pokud bude třeba, termíny budou prodlouženy o další tři měsíce. Opatření se týká podnikatelských subjektů obecně.

 

10. Získat podporu lze i na investiční výdaje – úvěr EXPANZE

Základní charakteristika:

Malí a střední podnikatelé, kteří se z důvodu pandemie koronaviru dostanou do finančních potíží, můžou prostřednictvím ČMZRB dosáhnout rovněž na úvěr k pokrytí plánovaných nebo realizovaných investic. Ačkoliv se nejedná o finanční nástroj připravený v návaznosti na probíhající pandemii, pro řadu podnikatelů může být zajímavou alternativou při předpokládaném výrazném propadu budoucích výnosů.   

Zvýhodněný úvěr může být použit na financování způsobilých výdajů, kterými jsou dlouhodobý hmotný majetek – pořízení strojů a zařízení, pořízení a technické zhodnocení staveb a pořízení pozemků. Způsobilým výdajem je rovněž dlouhodobý nehmotný majetek. 

Poskytnutý úvěr je bezúročný, bez poplatků za jeho zpracování a jeho výše je 1-45 mil. Kč, resp. do výše 45 % způsobilých výdajů projektu. Splatnost úvěru je až 7 let, resp. 10 let (je-li úvěr převážně určen na pořízení nemovitého majetku) a ČMZRB umožňuje odklad splátek až 3,5 roku. Jednou z podmínek získání úvěru je současné financování projektu prostřednictvím komerčního úvěru poskytovaného některým ze smluvních partnerů ČMZRB ve výši alespoň 20 %. Na úhradu úroků komerčního úvěru poskytuje ČMZRB finanční příspěvek až 2 mil. Kč. Projekty mohou být realizovány kdekoliv na území ČR kromě hlavního města Prahy.

11. Balíček opatření na podporu exportérů od EGAP

Základní charakteristika:

Aktualita:

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. („EGAP“) díky svým kapacitám a know-how poskytne nově i záruky úvěrů na provoz, pracovní kapitál nebo investice. Cílem je posílení likvidity exportně orientovaných podniků. Podíl exportu zboží a služeb na celkových tržbách z výrobků a služeb a tržbách za prodej zboží musí u vývozce dosahovat min. jedné pětiny za rok 2019. Garance bude platná maximálně po dobu tří let pro úvěry na pracovní kapitál a maximálně pět let pro investiční úvěry. Maximální hranice úvěru činí 25 % z celkových ročních tržeb z prodeje výrobků a služeb za rok 2019. Minimální částka zaručeného úvěru začíná již na 5 mil. Kč. EGAP bude krýt jistinu úvěru až do výše 80 %, minimální podíl banky tedy bude 20 %. Tímto EGAP doplní pomoc Českomoravské záruční a rozvojové banky pro malé a střední podniky.

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. („EGAP“) připravila v reakci na aktuální dění ve světě balíček opatření na podporu exportérů, který je určen všem českým vývozcům včetně malých a středních podniků a podnikajících fyzických osob.

Součástí balíčku je zavedení tzv. Fast tracku, který umožňuje přednostní vyřízení žádosti pro exportéry, kteří v důsledku světové pandemie COVID-19 hledají nové odběratele.

Dalšími opatřeními jsou výrazné snížení poplatků pro vývozce, kteří budou poptávat produkty u EGAP, společně se zkrácením doby potřebné pro uznání nároku na pojistné plnění (tzv. čekací doba) u pojištěných úvěrů ze 6 měsíců na 3 měsíce a u pojištěných záruk ze 3 měsíců na 1 měsíc. Tato opatření by měla pomoci řešit případné problémy s cashflow vývozce.

Další informace včetně postupů, jak o podporu požádat, naleznete zde.

12. Bezúročný úvěr na provozní výdaje – COVID I

Příjem žádostí o bezúročný úvěr COVID I byl k 20. 3. 2020 pozastaven. V současné době jsou žádosti posuzovány, aby mohly být v horizontu následujících 14 dnů poskytnuty první úvěry. ČMZRB ve spolupráci s MPO dále připravuje další program s název COVID II, který je zaměřen na podporu malých a středních podnikatelů a živnostníků prostřednictvím poskytování záruk za komerční úvěry od 10 tisíc Kč s finančním příspěvkem na úhradu úroků.

ČMZRB nabízí i další programy, ze kterých lze čerpat finanční prostředky na podporu podnikání, i když tyto nebyly připraveny bezprostředně v souvislosti s epidemií koronaviru.

 

Při jakýchkoliv doplňujících dotazech, žádostech o posouzení Vaší situace, či zpracování příslušných dokumentů se neváhejte obracet na svého poradce ze skupiny KODAP, popřípadě přímo na konkrétní poradce, kteří jsou připraveni krizové situace řešit:

Jan Kašpar, daňový poradce, tel. +420 734 792 828, email: kaspar@kodap.cz

Jakub Anděl, poradce, tel. +420 730 563 301, email: andel@kodap.cz

 

Mimořádné informační E-servisy k tématu:

E-servis - Balíček opatření na podporu exportérů od EGAP

E-servis - Program na ochranu zaměstnanosti "Antivirus"

E-servis - Stabilizační opatření ČNB v souvislosti s koronavirem

E-servis - Ošetrovné - prodloužení čerpání pro zaměstnance a zavedení pro OSVČ

E-servis - Vyhlášení výzvy v rámci programu COVID II (záruky a úvěry)


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close