skupina

Podpora podnikatelů

Aktualizováno k 26.3.2020

Článek obsahuje:

1. Program Antivirus

2. Program COVID II

3. Program EXPANZE

4. Podpora exportérů

5. Úvěr COVID I

1. Program ANTIVIRUS

Základní charakteristika:

Program ANITIVIRUS má ve velmi krátkém čase pomoci českým zaměstnancům i zaměstnavatelům zmírnit důsledky epidemie COVID-19. Je zaměřen na ochranu zaměstnanosti prostřednictvím financování mezd zaměstnanců až do výše 100 %, kdy Úřad práce ČR bude kompenzovat firmám vyplacené prostředky. Toto opatření by mělo pomoci zaměstnavatelům lépe zvládnout současnou situaci tak, aby nemuseli přikročit k propouštění svých zaměstnanců. Zaměstnavatelům, jejichž hospodářská činnost bude ohrožena v důsledku šíření nákazy, bude poskytován příspěvek na plnou či částečnou úhradu náhrad mezd, které budou zaměstnancům náležet z důvodu překážky na straně zaměstnance (nařízení karantény) nebo na straně zaměstnavatele (překážka – uzavření provozovny z důvodu nařízení vlády uzavřít provoz), bude-li prokázáno, že překážka v práci vznikla v důsledku nákazy COVID-19. Výše a doba poskytování bude závislá na důvodu vzniku překážky v práci, u každého zaměstnance bude nutné odlišit důvod překážky v práci. Konkrétně se jedná o následujících opatření:

Režim A Nařízení karantény zaměstnancům. Náhrada mzdy nebo platu bude zaměstnancům vyplácena ve výši 60 % průměrného vyměřovacího základu. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek v plné výši vyplacené náhrady mzdy.

Režim B – Nemožnost přidělovat práci zaměstnancům z důvodu mimořádných krizových opatření vlády. Zaměstnavateli je na základě usnesení vlády o přijetí krizových opatření v souvislosti s výskytem nákazy COVID-19 nařízeno uzavření provozu. Náhrada mzdy nebo platu vyplácena zaměstnanci ve výši 100 %. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 80 % vyplacené mzdy.

Režim C – Nemožnost přidělovat práci zaměstnancům z důvodu nařízení karantény či péči o dítě u významné části zaměstnanců. Významnou části je míněno zejména 30 % zaměstnanců firem, provozoven či jiné organizační části dle provozní situace zaměstnavatele. Náhrada mzdy nebo platu vyplácena zaměstnanci ve výši 100 %. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 80 % vyplacené náhrady mzdy.

Režim D – Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti zaměstnavatele v důsledku karanténních opatření (či obecně výpadků výroby) u dodavatele, včetně zahraničí. Jde například u dohody prokazující původ vstupů, zákazy akcí či přijímání dalších opatření mající prokazatelně vliv na dodávky zaměstnavateli. Náhrada mzdy nebo platu vyplácena zaměstnanci ve výši 80 %. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 50 % vyplacené náhrady mzdy.

Režim E – Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech zaměstnavatele v důsledku karanténních opatření v místě odbytu zaměstnavatele (ČR i zahraničí). Náhrada mzdy nebo platu vyplácena zaměstnanci nejméně ve výši60 %. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 50 % vyplacené náhrady mzdy.

Realizace podpory je nastavena tak, že zaměstnavatel bude žádat o refundaci vyplacených náhrad mezd po skončení vykazovaného období, tj. po skončení kalendářního měsíce, za který bude o příspěvek žádat. Za měsíc březen tedy bude zaměstnavatel podávat žádost na počátku měsíce dubna. Podrobné informace k čerpání podpory včetně žádosti o čerpání podpory budou zveřejněny v průběhu příštího týdne.

2. Program COVID II

Základní charakteristika:

ČMZRB společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu v současné době připravuje pokračování programu Úvěr COVID I, který byl pozastaven a v současné době probíhá vyhodnocování žádostí. V rámci programu COVID II budou malým a středním podnikatelům a živnostníkům poskytovány záruky za provozní úvěry od komerčních bank, jejichž minimální hranice bude stanovena na 10 tisíc korun, maximální výše úvěru by měla být 15 mil. Kč, což by mělo zaručit, aby o podporu mohli žádat i drobní podnikatelé a živnostníci, kteří se nemohli zapojit do programu COVID I.

Úvěry budou poskytovány spolupracujícími komerčními bankami, výše záruky by měla činit pravděpodobně až 80 % komerčního úvěru a žadatel zároveň bude moci čerpat finanční příspěvek až 1 mil. korun na úhradu úroků. Zaručované provozní úvěry návazného programu COVID II by měly podpořit okolo 10 000 podnikatelských projektů. Předpokládaná doba ručení bude tři roky. Zaručovaný komerční úvěr bude možné využít výhradně na úhradu provozních výdajů, jako jsou mzdy, nájem, energie, dodavatelsko-odběratelské faktury, materiál, zásoby apod. Na program bude alokováno 5 mld. Kč, což znamená, že malí a střední podnikatelé včetně živnostníků získají provozní financování v objemu kolem 30 mld. Kč od komerčních bank.

3. Získat podporu lze i na investiční výdaje – úvěr EXPANZE

Základní charakteristika:

Malí a střední podnikatelé, kteří se z důvodu pandemie koronaviru dostanou do finančních potíží, můžou prostřednictvím ČMZRB dosáhnout rovněž na úvěr k pokrytí plánovaných nebo realizovaných investic. Ačkoliv se nejedná o finanční nástroj připravený v návaznosti na probíhající pandemii, pro řadu podnikatelů může být zajímavou alternativou při předpokládaném výrazném propadu budoucích výnosů.   

Zvýhodněný úvěr může být použit na financování způsobilých výdajů, kterými jsou dlouhodobý hmotný majetek – pořízení strojů a zařízení, pořízení a technické zhodnocení staveb a pořízení pozemků. Způsobilým výdajem je rovněž dlouhodobý nehmotný majetek. 

Poskytnutý úvěr je bezúročný, bez poplatků za jeho zpracování a jeho výše je 1-45 mil. Kč, resp. do výše 45 % způsobilých výdajů projektu. Splatnost úvěru je až 7 let, resp. 10 let (je-li úvěr převážně určen na pořízení nemovitého majetku) a ČMZRB umožňuje odklad splátek až 3,5 roku. Jednou z podmínek získání úvěru je současné financování projektu prostřednictvím komerčního úvěru poskytovaného některým ze smluvních partnerů ČMZRB ve výši alespoň 20 %. Na úhradu úroků komerčního úvěru poskytuje ČMZRB finanční příspěvek až 2 mil. Kč. Projekty mohou být realizovány kdekoliv na území ČR kromě hlavního města Prahy.

4. Balíček opatření na podporu exportérů od EGAP

Základní charakteristika:

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. („EGAP“) připravila v reakci na aktuální dění ve světě balíček opatření na podporu exportérů, který je určen všem českým vývozcům včetně malých a středních podniků a podnikajících fyzických osob.

Součástí balíčku je zavedení tzv. Fast tracku, který umožňuje přednostní vyřízení žádosti pro exportéry, kteří v důsledku světové pandemie COVID-19 hledají nové odběratele.

Dalšími opatřeními jsou výrazné snížení poplatků pro vývozce, kteří budou poptávat produkty u EGAP, společně se zkrácením doby potřebné pro uznání nároku na pojistné plnění (tzv. čekací doba) u pojištěných úvěrů ze 6 měsíců na 3 měsíce a u pojištěných záruk ze 3 měsíců na 1 měsíc. Tato opatření by měla pomoci řešit případné problémy s cashflow vývozce.

Další informace včetně postupů, jak o podporu požádat, naleznete zde.

5. Bezúročný úvěr na provozní výdaje – COVID I

Příjem žádostí o bezúročný úvěr COVID I byl k 20. 3. 2020 pozastaven. V současné době jsou žádosti posuzovány, aby mohly být v horizontu následujících 14 dnů poskytnuty první úvěry. ČMZRB ve spolupráci s MPO dále připravuje další program s název COVID II, který je zaměřen na podporu malých a středních podnikatelů a živnostníků prostřednictvím poskytování záruk za komerční úvěry od 10 tisíc Kč s finančním příspěvkem na úhradu úroků.

ČMZRB nabízí i další programy, ze kterých lze čerpat finanční prostředky na podporu podnikání, i když tyto nebyly připraveny bezprostředně v souvislosti s epidemií koronaviru.

 

Při jakýchkoliv doplňujících dotazech, žádostech o posouzení Vaší situace, či zpracování příslušných dokumentů se neváhejte obracet na svého poradce ze skupiny KODAP, popřípadě přímo na konkrétní poradce, kteří jsou připraveni krizové situace řešit:

Jan Kašpar, daňový poradce, tel. +420 734 792 828, email: kaspar@kodap.cz

Jakub Anděl, poradce, tel. +420 730 563 301, email: andel@kodap.cz

 

Mimořádné informační E-servisy k tématu:

E-servis - Balíček opatření na podporu exportérů od EGAP

E-servis - Program na ochranu zaměstnanosti "Antivirus"

E-servis - Stabilizační opatření ČNB v souvislosti s koronavirem

E-servis - Ošetrovné - prodloužení čerpání pro zaměstnance a zavedení pro OSVČ


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close