skupina

Novinky

úvod

Vážení čtenáři našeho čtvrtletníku,

V čísle 2/2020 uvádíme informace k úlevám a daňovým souvislostem COVID-19. Ke dni distribuce časopisu jsou však bohužel zastaralé. V mezičase bylo totiž zveřejněno ve Finančním zpravodaji 9/2020 rozhodnutí ministryně financí o prominutí příslušenství daně z důvodu mimořádné události, které zejména umožňuje podat přiznání k dani z příjmů za rok 2019 až do úterý 18.8.2020.

Možnost podat přiznání k dani z příjmů k 18.8.2020 se týká jak fyzických osob, tak právnických osob. Z právnických osob se netýká těch, které mají jiné zdaňovací období než kalendářní rok (například mají hospodářský rok) a dále těch, které jsou tzv. vybranými subjekty, tj. jejích správcem daně je Specializovaný finanční úřad. Možnost podat přiznání k dani z příjmů v termínu do 18.8.2020 se týká dále těch, kteří mají zákonem stanovený řádný termín pro podání 1.4.2020, i těch, kteří mají řádný termín pro podání 1.7.2020.

Rozhodnutím ministraně financí nedochází ke změně zákonné lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů, nýbrž rozhodnutím dochází k prominutí pokuty za pozdní podání přiznání a k prominutí úroku z prodlení za pozdní úhradu daně. Prominutí pokuty a úroku nastane automaticky (bez žádosti), pokud bude přiznání podáno a daň uhrazena nejdéle 18.8.2020.

Upozorňujeme na to, že pokud nebude nejzazší termín 18.8.2020 dodržen, budou pokuty i úroky vyčísleny od 1.4.2020, resp. 1.7.2020. Období od zákonem stanovené lhůty pro podání přiznání a úhradu daně (1.4.2020 nebo 1.7.2020) do dne 18.8.2020 je totiž obdobím, za které budou při splnění podmínek sankce (pokuta i úrok) prominuty bez žádosti, automaticky. Uvedené období má charakter „bezsankčního“ období.

Tzv. liberační lhůta pro podání přiznání (tj. nevyměření pokuty při zpoždění s podáním přiznání více jak 5 pracovních dní) se v případě podání přiznání po 18.8.2020 neuplatní. Úterý 18.8.2020 není totiž zákonem stanoveným dnem pro podání přiznání, ale jedná se o konec „bezsankčního“ období. Obdobné platí pro úrok z prodlení. Obvyklá tolerance pro úhradu daně 4 pracovní dny se totiž uplatní u stanovené lhůty (tj. 1.4. nebo 1.7.), nikoliv u konce „bezsankčního“ období.

Termín 18.8.2020 je sice nejzazší termín pro „bezsankční“ podání přiznání a úhradu daně, nicméně podat přiznání a daň uhradit lze kdykoliv před tímto termínem. Je totiž třeba mít na paměti, že přiznání podané a daň uhrazena po 1.4.2020 či 1.7.2020 (tj. po zákonem stanovené lhůtě) je přiznání pozdě podané a daň pozdě uhrazená. Byť za prodlení nejsou žádné sankce při dodržení podmínek vyměřeny.

Rozhodnutím ministryně financí bylo ještě


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close