skupina

Pojistné

Platby záloh na sociální pojistné od září 2020

V souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii COVID-19 nemusely OSVČ podnikající na hlavní i vedlejší výdělečnou činnost platit od března do srpna 2020 zálohy na důchodové pojištění. Pokud i přesto OSVČ uhradila některou z těchto záloh, bude platba použita na případné jiné splatné závazky či jako záloha na pojistné na měsíce září až prosinec 2020.

Dle zákona o pojistném na sociální zabezpečení je u OSVČ záloha na pojistné splatná od prvního do posledního dne kalendářního měsíce, za který se záloha na pojistné platí. Za měsíc září byla tedy záloha splatná od 1. do 30. září.

V případě, že OSVČ ve lhůtě splatnosti, tj. do 30. září, zálohu na pojistné nezaplatila, mohla takto učinit ještě do konce následujícího kalendářního měsíce, tj. do konce října s tím, že jí nebude stanovena žádná sankce (penále za pozdní úhradu). Pokud OSVČ neuhradila zálohu ani v této lhůtě, bude z neuhrazené zálohy za každý den prodlení stanoveno penále ve výši 0,05 % z dlužné částky, a to počínaje dnem 1. října, protože záloha byla splatná do konce září.

Platby záloh na zdravotní pojistné od září 2020

Také zálohy na zdravotní pojištění nemusely OSVČ v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii COVID-19 platit v období od března do srpna 2020.

Záloha na pojistné OSVČ je splatná vždy od prvního dne kalendářního měsíce, za který se platí, až do osmého dne měsíce následujícího. OSVČ jsou povinny hradit zdravotní pojistné od zálohy za měsíc září 2020. Tato záloha byla splatná do 8. října 2020 a to ve výši, která vyplývá z Přehledu za rok 2019.

Pokud OSVČ uhradila zálohu za měsíc březen 2020, považuje se tato platba za zálohu za měsíc září 2020. Pokud OSVČ uhradila některou nebo všechny zálohy za měsíce duben až srpen 2020 a požádá si o vrácení přeplatku, bude jí přeplatek vrácen, pokud není evidován jiný splatný nedoplatek.

Není-li záloha na pojistné zaplacena ve stanovené lhůtě či je zaplacena v nižší částce, než ve které měla být zaplacena, je OSVČ povinna platit penále ve výši 0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den prodlení úhrady.

Při jakýchkoliv doplňujících dotazech, žádostech o posouzení Vaší situace, či zpracování příslušných dokumentů se neváhejte obracet na svého poradce ze skupiny KODAP, popřípadě přímo na konkrétní poradce, kteří jsou připraveni krizové situace řešit:

Jana Melicharová, daňová poradkyně, tel. +420 734 798 396, email: melicharova.j@kodap.cz


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close